testi

Till innehållet

En resa mot hållbarhet – hälsningar från Åland

27.2.2017 Lotta Nummelin

Åland har beslutit sig för att bli hållbart! Under 2016 fick vi en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland som visar vägen och nu kavlas ärmar upp runt om på Åland för att ta itu med arbetet.

Utvecklings- och hållbarhetsagendan inleds med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”, en bild av det bästa Åland vi kan tänka oss. ”Att blomstra” innebär att det i det åländska samhället finns förutsättningar för alla människor att komma till sin rätt och att trivas. Bärkraft handlar om att vi tillgodoser våra behov utan att kommande generationer, illa hanterad billig arbetskraft eller andra levande varelser i form av djur och natur får betala notan. ”...på fredens öar” visar på det åländska ö-samhällets unika historia och orörda natur; rikt och mångskiftande med många olika livsmiljöer på en liten yta där vi tar tillvara entreprenörsandan, traditionerna, näringslivet och den nya tekniken för att underlätta för alla som vill leva och bo här.

Agendan definierar begreppet hållbarhet utgående från det Naturliga stegets fyra hållbarhetsprinciper (se http://www.detnaturligasteget.se/var-metod/#principerna).

För att nå visionen har sju strategiska utvecklingsmål tagits fram. Målen harmonierar med FNs 17 globala utvecklingsmål (se http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ ), men vi har valt att ta fram egna mål för att de ska kännas relevanta för oss. Målen är:

  1. Välmående människor vars inneboende resurser växer

  2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

  3. Allt vatten har god kvalitet

  4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald

  5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag

  6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

  7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Hållbarhetsarbetet har pågått länge, bland annat fanns ett av Finlands sista Agenda 21-kontor med en aktiv verksamhet på Åland. Hållbarhetsarbetet fick dock en rejäl knuff framåt då lagtinget och landskapsregeringen 2014 gick in för en gemensam strävan mot ett fullt ut hållbart Åland 2051.  Agendan har tagits fram i samarbete med en stor grupp människor från alla sektorer i samhället. Allt som sagt expertpaneler, workshops, större forum analyserades och kokades ner till den agenda vi har idag. Det har varit en sann laginsats där tredje sektorn, näringslivet, offentlig sektor och privatpersoner varit med.

Nu går vi från ord till verkstad. För att agendan ska bli verklighet måste de fina orden omsättas till daglig verksamhet och styra varje stort och litet beslut som görs runt om i samhället. Vi kan redan se hur företagen börjar styra upp sitt hållbarhetsarbete genom att hållbarhetsredovisa, hur livsmedelssektorn med primärproducenterna i spetsen har tagit fram en hållbar livsmedelsstrategi med flera spjutspetsprojekt att ta tag i och hur tredje sektorn, både inom miljö och den sociala, fortbildar i hållbarhet.

Pargas och Åland liknar varandra i mångt och mycket. Vi har säkert mycket att lära av varandra!

Lotta Nummelin, VD Östersjöfonden

                                                 Lotta.jpg   
                                   Lotta Nummelin kommer att föreläsa
                          på Skärgårdshavets vinterträff den 3.3 i Kasnäs
          (http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/vintertraff2017/)

Kommentera

Namn *

E-post *

WWW

Kommentar*

Ange nummer fem som siffra*

* är obligatoriska
Vi publicerar inte e-postadresser. Namn och adress används endast för att identifiera författaren. Skickade meddelanden kontrolleras innan publicering.
Upp