Till innehållet


Dataskydd


Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2016 och den ska tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandling av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd av privatlivet också när digitala tjänster används.

Avsikten med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och transparensen kring hanteringen av personuppgifter. Förordningen stärker de registrerades rättigheter att övervaka behandlingen av sina personuppgifter. Dessa rättigheter är rätt att bli informerad om behandlingen av egna personuppgifter, rätt till rättelse, rätt att bli bortglömd, rätt till begränsning av behandling av uppgifter, rätt att göra invändningar samt rätt till dataportabilitet. Det ska emellertid beaktas att alla registrerades rättigheter inte gäller lagstadgad behandling av personuppgifter.

I dataskyddsförordningen ingår strängare sanktioner för behandling av personuppgifter i strid med förordningen än vad som ingår i personuppgiftslagen. I dataskyddsförordningen föreskrivs också om principerna för behandling av personuppgifter.

Till dataskyddsprinciperna hör:

  • laglighet, korrekthet och öppenhet av behandlingen
  • förenlighet med användningsändamålet
  • uppgiftsminimering
  • uppgifternas korrekthet
  • begränsning av förvaring av uppgifter
  • uppgifternas konfidentialitet och integritet
  • den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet

Information till den registrerade:
Dataskyddsbeskrivningar för Pargas stad


Som dataskyddsombud vid Pargas stad fungerar
Sari Eriksson-Lumikko
Strandvägen 28
21600 Pargas
dataskydd(at)pargas.fi

Dataskyddsombudet har i uppgift att ge anvisningar om dataskydd och tillse att dataskydd uppfylls i Pargas stad, ge de registrerade råd i dataskyddsfrågor samt samarbeta med tillsynsmyndigheten.

Allmän information om GDPR och den relaterade myndighetsverksamheten finns på adressen http://www.tietosuoja.fi/sv

Upp