Mene sisältöön


Paraisten ja Kemiönsaaren kuntarakennelain mukainen yhdistymisselvitys saatetaan loppuun


Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan valtuustot ovat päättäneet saattaa yhdessä loppuun kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen. 

Työtä johtaa ohjausryhmä. Valtuuston päätöksen mukaan Paraisten kaupunginhallituksen on määrä valita ohjausryhmään kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Aikaisemman käytännön mukaisesti kaupunginhallitus valitsee myös tarkkailijan ja tälle henkilökohtaisen varahenkilön.

Väliraporttia edeltänyttä työtä johtaneessa ohjausryhmässä Paraisten kaupunkia ovat edustaneet Ted Bergman, Carita Henriksson, Nina Söderlund, Cornelius Colliander, Merja Fredriksson ja Mikael Holmberg. Perussuomalaisten valtuustoryhmää on edustanut Staffan Lindeman tarkkailijana.    

Kaupunginhallitus valitsi 17.3.2014 kokouksessaan ohjausryhmään seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:                                                        Varajäsen:

Merja Fredriksson                                       Regina Koskinen

Mikael Holmberg                                         Andreas Johansson

Carita Henriksson                                       Maria Lindell

Cornelius Colliander                                   Helena Särkijärvi

Ted Bergman                                              Markku Orell

Nina Söderlund                                           Nina Nyman

Tarkkailija:

Staffan Lindeman                                        Kai Nurro

Henkilöstöjärjestöjen taholta on ilmoitettu, että henkilöstöä edustaa Mikaela Luoma.

Kemiönsaaren kunta on valinnut uuteen ohjausryhmään seuraavat viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa): Inger Wretdal (Cecilia Fredriksson), Wilhelm Liljeqvist (Anders Laurén), Michael Oksanen (Fredrik Laurén), Rune Friman (Veijo Lücke) ja Veronica Heikkilä (Ingmar Forne). Tarkkailijaksi valittiin Kalevi Kallonen (Harri Kaitala). Henkilöstöä ryhmässä edustaa Madeleine Karlsson, FOSU.

*******************************************************************************************

Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kuntien tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne selvittävät yhdistymistä.  Sekä Paraisten kaupunki että Kemiönsaaren kunta ovat velvollisia selvittämään yhdistymistä, koska ne eivät täytä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen vaadittavaa 20 000 asukkaan väestökriteeriä.


Yhdistymisselvityksen tavoitteena on esitys yhdistymisestä ja siihen liittyvä yhdistymissopimus. Selvityksen tulee sisältää vähintään

  • suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella

  • selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan

  • selvitys taloudellisesta tilanteesta

  • arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä

  • yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista.

Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista.

Laki on luettavissa kokonaisuudessaan sähköisessä säädöskokoelmassa Finlexissä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091698.
 

Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan valtuustot ovat päättäneet tehdä yhdessä kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen

Valtiovarainministeriön asettama kunnallishallinnon rakennetyöryhmä ehdotti 8.2.2012, että Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta muodostavat kuntajakoselvitysalueen. Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan valtuustot ovatkin päättäneet tehdä yhdessä kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen.

Selvitystyötä johtaa 10-henkinen ohjausryhmä, jolla on mahdollisuus asettaa selvityshenkilö ja päättää mahdollisista erityisselvityksistä. Selvityshenkilö tekee yhteistyötä kuntien hallintojen kanssa. Valtio korvaa selvityksestä aiheutuvista kustannuksista 70 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Yhteiseen ohjausryhmään on valittu seuraavat luottamushenkilöt:

Parainen:  
Ted Bergman (KOK)    
Carita Henriksson (SDP)
Nina Söderlund (VAS)  
Cornelius Colliander (VIHR)     
Merja Fredriksson (RKP)
Mikael Holmberg (RKP)
Mikaela Luoma (henkilöstön edustaja)

Kemiönsaari:
Rune Friman (VYT)
Veronica Heikkilä (SDP)
Wilhelm Liljeqvist (RKP)
Inger Wretdal (RKP)
Madeleine Karlsson (henkilöstön edustaja)

Tarkkailijat:

Kalevi Kallonen (Keskusta)
Staffan Lindeman (Perussuomalaiset)


Ohjausryhmän kokoonpano heijastaa edellisten kunnallisvaalien poliittisia voimasuhteita Paraisilla ja Kemiönsaarella. Ohjausryhmän valinnassa on otettu huomioon myös tasa-arvolain säännökset. Lisäksi on päätetty, että puolueilla, joilla ei ole edustajaa ohjausryhmässä, on oikeus nimetä ohjausryhmään tarkkailija, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Ohjausryhmää on täydennetty  kahdella henkilöstön edustajalla. Molempien kuntien yhteistyötoimikunnat ovat kumpikin valinneet yhden edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa. 

Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja määrää sihteeriksi viranhaltijan. Kaupunginjohtaja ja kunnanjohtaja toimivat ohjausryhmässä esittelijöinä. 

Ohjausryhmä antaa alustavan raportin valtuustoille helmikuun 2014 aikana, minkä jälkeen valtuustot ottavat kantaa siihen, miten selvitystyötä jatketaan. 

Raporttiin tulee sisältymään paitsi alustava selvitys Kemiönsaaren ja Paraisten yhdistymisen vaikutuksista, myös arvio mahdollisuuksista yhdistyä mahdollisesti muiden kuntien kanssa. Myös Turunmaan sairaalan tuleva asema selvitetään.

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun