Till innehållet

 


Information till väglagen

30.4.2009
 

INFORMATION TILL VÄGLAGEN I VÄSTÅBOLANDS STAD

Miljönämnden har på sitt möte den 8 april 2009 beslutat om principerna för utbetalningen av understöd till de officiella väglagen och de enskilda färjorna i Väståboland.

Enligt miljönämndens beslut beviljas bidrag åt de enskilda väglagen på följande grunder: 

  1. Bidrag beviljas till enskilda vägar som är minst 500 m långa och minst en person ska vara permanent bosatt vid vägen. 

  2. För att väglagen ska kunna beviljas bidrag ska de vara officiellt grundade och de ska ha etablerad verksamhet. I samband med ansökan skall de uppvisa debiteringslängden för det år bidrag söks samt bokslut och revisionsberättelse för föregående år.

  3. Från och med år 2011 betalas bidragen ut i förhållande till vägenheter uppgjorda enligt lagen om enskilda vägar och lantmäteriverkets riktvärden och anvisningar. För att väglagen i Väståboland skall hinna anpassa sig, så använder väglagen för år 2009 och 2010 en förenklad modell vid beräkningen av vägenheterna. Vid beräkningen används endast normvärden, för fastigheter med fast boende (900/km), fastigheter med fritidsboende (300/km) samt fastigheter med jord/skogsbruk (150/km). En vägenhetsberäkning enligt detta skall bifogas ansökan 2009.

  4. För privata färjor, som har lämnat in ansökan före utsatt tid, betalas lika stort procentuellt bidrag i proportion till utgifter som anslaget ger möjlighet till.

 

Ansökningshandlingar finns att tillgå i stadshuset och på områdeskontorena, samt här.

Tilläggsinformation ges av avtalssekreterare Johanna Harmaa tel. 02-4585890.
Ansökningar om understöd och bifogade handlingar skall vara miljönämnden tillhanda senast den 31 augusti 2009

Miljönämnden i Väståbolands stad

 

Upp