Till innehållet

 


Stranddetaljplan för Iniö flygfyr

20.11.2009

 

Meddelande om att planläggning inletts 

På markägarens initiativ och försorg har uppgörandet av stranddetaljplan för Iniö flygfyr inletts. Området som planläggs omfattar fastigheten Iniön lentomajakka-Iniö flygfyr 6:7 på ön Perkala i Iniö Söderby by. 

För planläggningen har ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast uppgjorts. Man kan ta del av materialet på miljösektorns anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Samma material finns även att se HÄR. 

I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas till allmänt påseende. 

20.11.2009
Planläggningsenheten

 Upp