Till innehållet

 


Ändring av namn på gator och vägar

29.12.2008
Kommunsammanslagningen medför att namnen på vissa gator och vägar i Korpo, Nagu och Pargas måste ändras.

Kommunsammanslagningen medför att namnen på vissa gator och vägar i Korpo, Nagu och Pargas måste ändras, eftersom samma namn inte får förekomma flera gånger i den nya kommunen. Det är viktigt att kunna garantera invånarnas säkerhet i nödsituationer. Efter att alarmcentralernas verksamhet har centraliserats saknas lokalkännedom och en entydig adress är livsviktig. Räddningsväsendets önskan är att de nya namnen kan tas i bruk redan innan årsskiftet.

Kommunernas tjänstemän har delvis i samarbete med berörda invånare förberett ett förslag till nya namn. En huvudprincip har varit att ändringarna skall förorsaka så lite besvär som möjligt. Det betyder att namnet i allmänhet ändras för den med färre fastigheter av flera vägar med samma namn. Man har också beaktat om det finns företag längs vägen och fast boende har haft större prioritet än semesterboende. Vid namngivningen har man följt vedertagna principer. På glesbygden är strävan att namnet i sig skall ge information om ungefär var i kommunen vägen finns. Man försöker också bevara gamla historiska namn, som i regel inte översätts om de tidigare varit enspråkiga.

I Korpo byter fyra gator i centrum namn och i Pargas görs sammanlagt åtta ändringar, varav tre st. berör centrum. I Nagu sker mest förändringar, delvis på grund av att adressystemets uppbyggnad har varit lite avvikande. Sammanlagt föreslås nya namn för drygt 40 vägar och gator. Dessutom faller knappt 20 namn bort.

Kommunerna har också haft avvikande nummersystem i periferin. Även här sker en harmonisering, vilket innebär att alla adressnummer i Nagu ändras, förutom i centrum. I hela Väståboland införs ett sk. 10-system, vilket betyder att fastighetens adressnummer räknas enligt anslutningens avstånd från vägens början, dividerat med 10. På högra sidan ges udda nummer och på vänstra jämna.

De nya adresserna har skickats till alla berörda fastighetsägare. Uppgifterna har också skickats till berörda myndigheter. Invånarnas sak blir att meddela om förändringarna till vänner och släktingar samt privata ändamål såsom tidningsprenumerationer.

På frågor svarar: Mätningstekniker Tage Mollgren, 050-3824099 (periferin) Planerare Turkka Michelsson, 02-458 5894 (centrum).

Upp