Till innehållet

 


Understöd 2009

21.2.2009
 

UNDERSTÖD I VÄSTÅBOLANDS STAD 2009

Föreningar, grupper och enskilda personer, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Väståbolands stad i innevarande års budget reserverat för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast fredagen 13 mars 2009 kl. 15.00.

A.                         Kultur
                             - Verksamhetsunderstöd
                             - Stipendier för konstnärer   
                             - Projektunderstöd

B.                         Idrott
                             - Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar

C.                         Barn och ungdom
                             - Verksamhetsunderstöd      
                             - Specialunderstöd
                             - Understöd för upprätthållande av föreningshus
                             - Projektunderstöd

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut.

Projektunderstöd söks på en särskild blankett.

Blanketten kan fås också på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk.

Ansökan om projektunderstöd för kulturverksamhet skall tillställas kulturnämnden senast 45 dygn före evenemanget eller inledandet av projektet. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden. Beviljade projektunderstöd utbetalas efter det att evenemanget eller projektet genomförts mot en godtagbar redovisning över inkomster och utgifter. En verifikatavis utredning över projektunderstödet skall ges på begäran. 

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Väståbolands stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Tilläggsinformation ges av kulturchef Ann-Sofie Isaksson tfn 02 458 5794.

 

Verksamhetsunderstöd inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovården i Väståboland.

Verksamhetsunderstöd kan sökas senast måndagen den 16 mars 2009 kl. 12.00 av

  • registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Väståboland och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden

  • av icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Väståboland och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden.

Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet. Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes. Ansökningsblanketten finns nedan som en word-dokument. Blanketter och tilläggsuppgifter fås även från stadshusets infodisk i Pargas och på områdeskontoren. Närmare uppgifter ges av äldreomsorgschef Gun Sirén, tfn 02 458 5844, och socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5840.

 

 

Upp