Till innehållet

 


Understöd - kultur, idrott, barn och ungdomar

3.12.2009

 

UNDERSTÖD 

Föreningar, grupper och enskilda personer, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Väståbolands stad i innevarande års budget reserverat för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast söndagen den 31 januari 2010.

A.  KULTUR
       - Verksamhetsunderstöd
       - Stipendier för konstnärer
       - Projektunderstöd

B.   IDROTT
        - Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar

C.   BARN OCH UNGDOM
       - Verksamhetsunderstöd
       - Specialunderstöd
       - understöd för upprätthållande av föreningshus
       - Projektunderstöd

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut.

Projektunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk.

Ansökan om projektunderstöd för kulturverksamhet skall tillställas kulturnämnden senast 45 dygn före evenemanget eller inledandet av projektet. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden. Beviljade projektunderstöd utbetalas efter det att evenemanget eller projektet genomförts mot en godtagbar redovisning över inkomster och utgifter. En verifikatvis utredning över projektunderstödet skall ges på begäran.

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Väståbolands stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Tilläggsinformation ges av kulturchef Ann-Sofie Isaksson 050 5962601 (ungdom, kultur) och av fritidssekreterare Christer Grunér 050 5962602 (idrott) förnamn.efternamn@vastaboland.fi.Upp