Till innehållet

 


Meddelande om att planläggning inletts

24.5.2012

 

Uppgörandet av en stranddetaljplan för två separata områden i Grännäs by i Nagu har inletts på markägarens initiativ. Stranddetaljplanen gäller delar av lägenheterna Uttis 1:7 och Gråå 3:13 samt delar av det samfällda vattenområdet 876:1 i Grännäs by.

För planläggningen har ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast uppgjorts. Man kan ta del av materialet på miljöavdelningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller. Samma material finns även att se på stadens webbplats. I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas till allmänt påseende.

24.5.2012
Planläggningsenheten

Upp