Till innehållet


Äldreomsorg


aldreomsorg.jpg


Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Nuvarande serviceformer är rådgivning och handledning, hemservice, hemsjukvård, närståendevård, serviceboende, olika former av dagverksamhet samt stödservice. Servicen kan också produceras av den privata eller tredje sektorn men staden har helhetsansvaret och koordineringsuppgiften.

Utvecklandet av äldreomsorgen styrs av gällande lagstiftning (bl.a. äldreomsorgslagen, socialvårdslagen, lag om stöd för närståendevård samt hälso- och sjukvårdslagen) samt av direktiv från social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund. Därutöver kan kommunen via budget, lokala principer, avgifter samt äldrepolitiskt program styra utvecklingen i önskad riktning.


Upp