Till innehållet


Understöd

I början av år 2017 reparationsunderstöd beviljas av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Enligt den nya lagen om reparationsunderstöd beviljas:

•reparationsunderstöd av äldres och handikappades bostäder

•understöd för installation av hiss i efterhand

•hinderlöshetsunderstöd.

Energiunderstöd beviljas inte längre.

Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

I början av 2017 är understödets storlek högst 50 % av de godkända reparations- kostnaderna. Understödet kan i undantagsfall vara högst 70 % om åldringen eller den handikappade annars vore tvungen att omedelbart flytta hemifrån för gott på grund av rörelsehinder eller för att man inte kan ge honom den social- och hälsovårdstjänster i bostaden. Frontveteraner eller änkor till frontveteraner kan i undantagsfall få veterantillägg, högst 30 %.

Ansökning
Understöd söks hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA, som både fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen av dem. De åtgärder för vilka understöd söks får inte påbörjas förrän ARA fattat beslut om påbörjandet eller gett tillstånd till det. Innan arbetena påbörjas måste man i princip ha fått ett beslut om att understöd beviljats.

Vid ansökning av understöd och bedömning av reparations- och ändringsbehov bistår reparationsrådgivarna från Centralförbundet för de gamlas väl. Vid behov kan reparationsrådgivarna även hjälpa till med att hitta en entreprenör för ändringsarbetena. Reparationsrådgivningen är gratis, renoveringskostnaderna står dock kunden själv för.

Bostaden ska användas som bostad för åldringar eller handikappade i minst fem år efter att understödet beviljats.

Närmare anvisningar finns på ARAs sidor (ara.fi) http://www.ara.fi/sv-FI/

Källa: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 

Upp