Till innehållet


Tillstånd för miljöåtgärder

Tillstånd för miljöåtgärder behövs i detaljplanerat område för en åtgärd som förändrar landskapet. Åtgärder som fällning av träd, sprängning, grävning, utjämning och utfyllning får inte vidtas förrän tillstånd beviljats. Som träd räknas träd som har en diameter på minst 10 cm. För fällning av fruktträd behövs det inget tillstånd.

Tillstånd för miljöåtgärder krävs bl.a. för:

  • Fällning av träd i detaljplanerat område
  • Grävning, sprängning och utjämning i detaljplanerat område

Anvisningar för pappersansökan

Till ansökan bifogas handlingar enligt punkterna 1–3 i anvisningarna och därtill en situationsplan där de träd som ska fällas är inritade, eller om det är fråga om någon annan åtgärd som förändrar landskapet, också en genomskärningsritning eller annan redogörelse för den planerade åtgärden.


Upp