Till innehållet


Anvisningar för pappersansökan

1. ANSÖKNINGSBLANKETT

Ansökningsblanketter i 2 exemplar, vilka undertecknats av byggplatsens samtliga ägare.

2. ÅTKOMSTHANDLINGAR

 • Lagfartsbevis (högst 6 månader gammalt), beställs via kartor@pargas.fi  (044 358 5902) 
  Information om vad en beställning bör innehålla finns här.                     
 • eller bevis om beviljad lagfart på stomlägenheten samt köpebrev
 • därtill kan det behövas

 • kopia av legoavtal/hyresavtal eller

 • kopia av bouppteckning eller

 • kopia av gåvobrev eller annat dokument som visar besittningsrätten till fastigheten

 • fullmakt, ifall ansökan inte undertecknas av sökanden själv; när det gäller bostadsaktiebolag är det bostadsaktiebolaget som är ägare till fastigheten och som söker lov/tillstånd

  utdrag ur styrelsens protokoll, om lov/tillstånd söks av ett bolag

 • utdrag ur handels- eller föreningsregistret, om lov/tillstånd söks av ett företag eller en förening

3.OFFICIELLA KARTBILAGOR (högst ett år gamla)
Genomsnittlig leveranstid för kartor är två veckor.

 • Beställs via kartor@pargas.fi  (044 358 5902) 
  Information om vad en beställning bör innehålla finns här.   
                                

 • Kartpaketets omfattning och pris bestäms utifrån vad det är för åtgärd som ska genomföras

 • Till ansökan bifogas kartpaketet i original. Om du vill ha kopior, ta dem innan du lämnar in ansökan till byggnadstillsynen.

Det officiella kartpaketet gäller alltid för ett enskilt lov/tillstånd. Om du lämnar in flera ansökningar samtidigt, kan officiella kopior av kartpaketet tas hos kundtjänsten för att bifogas till ansökningarna.

4. HANDLINGAR, bilagor till ansökan

 • Byggprojektanmälan

 • Blanketter för ansökan om ansvarig arbetsledare, 2 ex.
  Om behörigheten för ansvariga arbetsledare föreskrivs här: http://www.ym.fi/sv-FI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelser/Planering_och_tillsyn.För För småhus ska den ansvariga arbetsledaren normalt minst ha utbildning som byggmästare. Om personen tidigare har godkänts för motsvarande uppgift som ansvarig arbetsledare och lämnat kopior på betyg, räcker det som ansökan att personen i ansökningsblanketten genom underskrift förbinder sig till projektet

 • Ansökningsblanketter för arbetsledare för FVA/ventilationsanordningar eller för andra specialområden, 2 ex.

 • Utredning om byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden samt det grundläggningssätt som dessa förutsätter och om andra behövliga åtgärder, MBL 131 §

 • < > Alla rågrannarna ska underrättas om projektet, också ifall man har en gemensam hörnpunkt eller grannfastigheten ligger mittemot, på andra sidan vägen. Också en granne på andra sidan av ett vattendrag ska underrättas om byggprojektet på cirka 200 m avstånd. På blanketten för hörande av granne ska alltid finnas grannens namn, kvarterets och tomtens nummer och grannens underskrift. Därtill kan namnen också skrivas in på situationsplanen. På sökandens skriftliga begäran kan staden åta sig att höra grannarna mot en avgift enligt fastställd taxa.

  Medgivande från grannen, ifall en byggnad utanför detaljplanerat område uppförs på mindre än 5 meters avstånd från gränsen mot grannen eller mindre än 10 meters avstånd från grannens byggnad.

 • Energiutredning
  • Egnahemshus: uträkning av värmeförlust, energiutredning och energicertifikat
  • Fritidshus som har värmesystem och används året runt: uträkning av värmeförlust genom manteln, om kraven enligt punkt 2.10 i del D3 inte uppfylls
  • Fritidshus som har värmesystem och används för kommersiell logiverksamhet: samma bestämmelser gäller som för egnahemshus

  • Övriga byggnader som har värmesystem och är större än 50 m²: uträkning av värmeförlust, energiutredning och energicertifikat, men E-talet omfattas inte av något krav

  • Energiutredning behövs inte i följande fall:

   • Byggnader mindre än 50 m²
   • Fritidshus utan värmesystem avsett att användas hela året

   • Växthus, skyddsrum o.d.

   • Lantbruksbyggnad som har låg energiförbrukning

   • Byggnader som reses tillfälligt och som kan flyttas

5. RITNINGAR

 • Ritningarna ska följa miljöministeriets förordningar och anvisningar: http://www.ym.fi/sv-FI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelser. Alla ritningar ska vara försedda med faktaruta och vara multipler av A4-format. Faktarutan ska följa anvisningarna i RT-kortet. Ovanför ska det finnas utrymme för eventuella revisionsanteckningar. Sidan med faktaruta ska i övrigt lämnas fri från anteckningar och eventuella gamla stämplar och anteckningar ska vara bortstrukna från en plan som används på nytt.


 • Situationsplaner, i detaljplanerat område 1:200, utanför detaljplanerat område 1:200–1:500

  Av situationsplanen ska tydligt framgå bl.a. de ursprungliga och planerade höjdförhållandena för byggplatsens hörn och gränser, byggnadens hörn och gårdsområdet. Därtill ska höjderna för grannbyggnadens synliga sockel framgå. En mer detaljerad lista finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150216#P8, 3–6 §

 • Byggnadsritningar 1:50–1:100, planritning(ar), sektionsritning, fasadritningar

 • Färgmall som innehåller färgprov på fasader och kulörkod

 • Sektionsritning av rökkanalen 1:20, 2 ex., uppifrån också vid genomföringen

 • Detaljer 1:20, 2 ex., anslutning mellan yttervägg och golv, anslutning mellan yttervägg och tak samt genomskärningsritningar över fönster och dörrar

 • Måtten på fönster ska framgå av ritningarna

 • Kalkyl över våningsyta för hela byggplatsen

 • Höjder, av situationsplanen ska framgå de ursprungliga och planerade höjdförhållandena för byggplatsens hörn och gränser, byggnadens hörn och gårdsområdet. Därtill ska höjderna för grannbyggnadens synliga sockel framgå.

När bygglov söks, ska ritningarna vara uppgjorda och undertecknade av en behörig projekterare och granskade av huvudprojekteraren. När åtgärdstillstånd söks, bedöms projekterarens behörighet utifrån vad det är för åtgärd som ska genomföras. Dock så att alltid när man ändrar på bärande konstruktioner eller gör byggnadsfysikaliska ändringar, som t.ex. värmeisolerar eller bygger en täckt veranda, ska projekteraren minst ha utbildning som byggmästare eller annars kunna visa sin behörighet.

av situationsplanen ska framgå de ursprungliga och planerade höjdförhållandena för byggplatsens hörn och gränser, byggnadens hörn och gårdsområdet

6. PLAN FÖR AVLOPPSVATTENSYSTEM

 • Dokumentation över hantering av avloppsvatten på fastigheten

 • Av situationsplanen ska framgå placering av avloppet, slamavskiljarna och de slutna avloppsbehållarna, eventuella efterbehandlingssystem och utloppet, höjdskillnader, byggnader, tomtgränser, egna och grannens hushållsvattenbrunnar, diken och strand. Också närliggande byggnader och brunnar på grannfastigheter ska ritas in på situationsplanen.

 • Genomskärningsritningar, 2 ex. En ritning över hela anläggningen i skala 1:200, vid behov en konstruktionsritning över markbehandlingsfältet i skala 1:50.

7.ÖVRIGA HANDLINGAR

 • I detaljplanerat område bifogas ansökningsblanketten för anslutning till vatten- och avloppsnätet till ansökan, när bygglov söks för ett nytt egnahemshus.

 • Konstruktionsritningar för grunden

 • Övriga konstruktionsritningar

 • VVS-ritningar

 • Ventilationsritningar

 • Vid krav på skyddsrum ska 3 ex. av specialritningar samt anmälan om skyddsrum bifogas

 • Brandteknisk utredning inklusive brandtätningsplan för större objekt, bl.a. höghus, industri-, affärs- och samlingslokaler

 • Eventuellt tillstånd för väganslutning från NTM-centralen

 • Eventuell geoteknisk undersökning

 • Eventuellt rivningslov eller rivningsanmälan
Upp