Till innehållet


Säkerheten hos konsumtionsvaror och -tjänster

Avsikten med övervakningen av konsumtionsvaror och konsumenttjänster är att skydda konsumenten från sådana risker som dessa kan medföra. Produkten eller tjänsten får inte medföra risk för konsumentens hälsa eller egendom.

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) reglerar tillsynen. Kommunen skall inom sitt område planenligt sköta om säkerhetsinspektioner. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionalförvaltningsverken och kommunernas hälsoinspektörer övervakar iakttagandet av de stadganden, bestämmelser och beslut som utfärdats med stöd av ovannämnda lag. Kommunens hälsoinspektörer sköter övervakningen av de platser där varor säljs. Tjänster övervakas på de platser där de ges. Det primära ansvaret för säkerheten bärs av företagen (tillverkare, importör, försäljare). Säkerheten hos konsumtionsvaror eller konsumenttjänster övervakas enligt den godkända tillsynsplanen och också utgående från kontakter av kommuninvånarna.

Upp