Mene sisältöön


Avustukset

Kulttuurilautakunta myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia kulttuuritoimintaan sekä projektiavustuksia lapsi- ja nuorisotoimintaan 1.9.2018–28.2.2019.

Avustuksia koskevat säännöt löytyvät kaupungin verkkosivulta www.parainen.fi/kulttuuri tai www.parainen.fi/nuorisopalvelut. Sivuilla on myös hakemuslomake sekä selvityslomake avustuksen käytöstä.

Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupungin kulttuuriyksikölle ja lähetetään osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi viimeistään keskiviikkona 13.9.2018

Lisätietoja antavat kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601, fia.isaksson@parainen.fi  ja vapa-ajansihteeri  Tove Dahlén puh. 040 5621825 tove.dahlen@parainen.fi
Kulttuurilautakunta julistaa haettaviksi kohdennetut projektiavustukset Kulttuuriparlamentti-tapahtumaa varten.

Kulttuuriparlamentti on kulttuurifestivaali, joka toteutetaan kesän taittuessa syksyn puolelle eli 22.8.–9.9.2018. Kulttuuriparlamentti kokoaa sateenvarjomallin mukaisesti alleen useita erillisiä tapahtumia, joissa taide ja kulttuuri nostetaan esille tärkeänä osana yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista keskustelua.   Tapahtumia koordinoi kaupungin kulttuuriyksikkö, ja kaikkia tapahtumia markkinoidaan yhteisesti.

Yhdistykset ja ryhmät voivat nyt anoa projektiavustusta Kulttuuriparlamentin alaisuudessa järjestettäviin eri tapahtumiin. Hakemukseen on liitettävä tapahtuman kuvaus ja budjetti. Kaikkiin hankkeisiin tulee sisältyä oma taloudellinen osuus. Kulttuurilautakunta päättää avustusten jakamisesta, avustukset maksetaan jälkikäteen selvitystä vastaan.

Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupungin kulttuurilautakunnalle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen. Kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi/kulttuuri on tarkoitusta varten hakulomake (projekti). Hakemukset on jätettävä viimeistään keskiviikkona 16.5.2018. Hakemuksen voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi.


AVUSTUKSIA

Yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat päästä osallisiksi niistä määrärahoista joita Paraisten kaupunki on talousarviossa varannut alla mainittujen toimintamuotojen tukemiseksi, kehotetaan jättämään hakemuksensa viimeistään 4 helmikuuta 2018.

  1. KULTTUURI
  • Toiminta-avustus kulttuuritoimintaa varten
  1. LIIKUNTA
  • Toiminta-avustus urheiluseuroille
  1. LAPSET JA NUORET
  • Toiminta-avustus lapsi- ja nuorisotoimintaa varten

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista tai kaupungintalon infopisteestä.  Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastus- tai toiminnantarkustuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista. Kulttuurilautakunta voi hylätä myöhästyneet hakemukset.

Kulttuuri- , liikunta- sekä lapsi ja nuorisotoimintaa koskevat avustushakemukset osoitetaan: Paraisten kaupunki, Kulttuuriyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse kulttuuri@parainen.fi

Lisätietoja löytyy kotisivulta www.parainen.fi  ja tietoa antaa

kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@parainen.fi puh. 050 5962 601 (nuoriso, kulttuuri) vapa-ajansihteeri Mikael Enberg mikael.enberg@parainen.fi puh. 040 4886070 (liikunta)

LOMAKKEET

VUODEN 2018 KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUKSET

  • Kulttuuritoiminta-avustusten hakuaika päättyi 4.2.2018

  • Projektiavustusten hakuaika on 1.–28.2 sekä 1-31.8. Ohjeet sivun alaosassa.


Kulttuurilautakunnan myöntämät kulttuuritoiminta-avustukset ovat seuraavat:

1. Toiminta-avustukset

2. Tapahtuma- ja Hankeavustukset (projektiavustukset)

Kulttuuritoiminta-avustusten jakamisperusteissa kulttuurilautakunta kiinnittää pääpainon toiminnallisuuteen ja erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.


1.  TOIMINTA-AVUSTUSTA voidaan myöntää

- Paraisten kaupungissa kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, jotka eivät saa vuotuista avustusta kaupungin muusta budjettimäärärahasta

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan ammattimaista tai harrastajamaista taiteen harjoittamista, taidepalvelujen tarjoamista ja käyttämistä, kotiseutuperintöä sekä paikallisen kulttuuriperinnön talteenottoa ja edistämistä.

Toiminta-avustusta myönnetään

- kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään toimintaan tai säännöllisesti toistuvaan kulttuuritoimintaan

- toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Toiminta-avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka rahoitus tulee suurimmaksi osaksi kansalaisopistoilta.


Toiminta-avustuksen hakeminen

Kulttuurilautakunta julistaa avustukset haettaviksi vuosittain ilmoituksella Pargas Kungörelser – Paraisten Kuulutukset -lehteen sisältyvässä Paraisten kaupungin liitteessä. Toiminta-avustusta on haettava viimeistään 4.2.2018

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti.


Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä

Toiminta-avustuksen käyttö selvitetään esittämällä yhdistyksen hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus.

Avustuksia saavat yhdistykset ja yhteenliittymät sitoutuvat antamaan kaupungille luvan hallintonsa ja tiliensä tarkastamiseen.


Toiminta-avustuksen maksaminen

Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista.

2.  TAPAHTUMA- JA PROJEKTIAVUSTUSTA voidaan myöntää

- taide- ja kulttuuritapahtumien sekä näyttelyjen järjestämiseen

- Paraisten kaupungissa järjestettävien sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina tai tavanomaiseen kulttuuritoimintaan kuulumattomina

- tapahtumiin tai projekteihin, joihin osallistumista ei rajoiteta asukkaille jäsenyyden, kutsun tai muun vastaavan perusteella.

Hankeavustusta ei myönnetä sellaisille tapahtumille tai muille projekteille, joiden pääasiallinen tarkoitus on tuottaa voittoa.


Tapahtuma- ja projektiavustuksen hakeminen kulttuuritoimintaa varten

Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio.

Tapahtuma- ja projektiavustusta on haettava viimeistään 28.2 (ajanjakso maaliskuu – elokuu 2017) sekä 31.8 (ajanjakso syyskuu 2018 – helmikuu 2019) . Tapahtuma- tai hankeavustusta ei myönnetä jo toteutetuista tapahtumista, näyttelyistä tai projekteista.


Selvitys projektiavustuksen käytöstä ja hankeavustuksen maksaminen

Tapahtuma- ja hankeavustuksen käyttö selvitetään erillisellä lomakkeella.

Hankeavustuksen käytöstä on pyynnöstä annettava tositteisiin perustuva selvitys.

Avustuksia saavat yhdistykset ja yhteenliittymät sitoutuvat antamaan kaupungille luvan hallintonsa ja tiliensä tarkastamiseen.

Jos avustus on myönnetty tapahtumaan, näyttelyyn tai projektiin, joka on jäänyt toteuttamatta tai jonka toteutus ei ole yltänyt hakemuksessa ilmoitettuun suuruusluokkaan, avustusta ei saa siirtää muihin järjestelyihin.

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun