Till innehållet


Understöd

Kulturnämnden beviljar evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet under perioden 1.9.2018 – 28.2.2019 samt projektunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet för samma period

Regler för understödet finns på stadens hemsida:  www.pargas.fi/kultur och www.pargas.fi/ungdomsarbete, där hittar man även den blankett som skall användas, samt redovisningsblanketten.

Ansökningarna riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi senast onsdagen 13.9.2018

Tilläggsinformation kan ges av: kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel.  050 5962 601 fia.isaksson@pargas.fi  och fritidssekreterare Tove Dahlén tel. 040 5621825 tove.dahlen@pargas.fi  
Kulturnämnden lediganslår riktade projektunderstöd för evenemanget Kulturparlamentet.

Kulturparlamentet är en kulturfestival i skarven mellan sommar och höst, dvs 22.8-9.9.2018. Kulturparlamentet är ett paraplyprojekt där man vill lyfta fram konsten och kulturen som en viktig del av samhället och samhällsdebatten. Projektet koordineras av stadens kulturenhet och det görs en gemensam marknadsföring av de olika händelserna.

Föreningar och grupper kan nu anhålla om projektunderstöd för olika händelser under Kulturparlamentet. Till ansökan skall man bifoga en beskrivning av händelsen (=projektet) och en budget. Alla projekt bör ha en egen ekonomisk andel. Kulturnämnde fattar beslut om understödet och det betalas ut i efterskott mot redovisning.

Ansökan skall riktas till Pargas stad, kulturnämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas. För ändamålet finns en ansökningsblankett (projektansökan) på www.pargas.fi/kultur  Sista ansökningsdag är onsdagen den 16.5.2018. Ansökan kan också lämnas in per e-post till kultur@pargas.fi
UNDERSTÖD

Föreningar och grupper, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Pargas stad reserverat i budgeten för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast den 4 februari 2018.

  1. KULTUR
  • Verksamhetsunderstöd för kulturverksamhet
  1. IDROTT
  • Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar
  1. BARN OCH UNGDOM
  • Verksamhetsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi.

Tilläggsinformation finns på www.pargas.fi och kan ges av:

kulturchef Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@pargas.f i 050 5962 601 (ungdom, kultur) fritidssekreterare Mikael Enberg mikael.enberg@pargas.fi 040 4886070 (idrott) 

Blanketter

UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET 2018

  • Verksamhetsbidrag ansökningstiden utgår 4.2.2018

  • Projektbidrag ansökningstid 1-28.2 (för perioden mars  - augusti) och  1-31.8 (för perioden september -februari) Anvisningar nere på sidan.


UNDERSTÖD FÖR KULTURVERKSAMHET

Kulturnämnden beviljar understöd för kulturverksamhet enligt följande:

1. Verksamhetsunderstöd

2. Evenemangs- och projektunderstöd

I sina grunder för fördelningen av understöd för kulturverksamheten fäster kulturnämnden huvudvikt vid aktiviteten och speciellt verksamhet för barn och ungdom.


1.  VERKSAMHETSUNDERSTÖD kan beviljas

- registrerade föreningar som bedriver kulturverksamhet i Pargas stad och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden

Med kulturverksamhet avses professionell och amatörmässig konstutövning, erbju­dande och anlitande av konstnärliga tjänster, hembygdsarvet samt tillvaratagandet och främjandet av det lokala kulturarvet.

Verksamhetsunderstödet beviljas:

- för verksamhet som ingår i verksamhetsplanen för året eller som hör till regelbundet återkommande kulturverksamhet.
- för kostnader i samband med att verksamheten inleds.

Verksamhetsunderstöd beviljas inte för sådan verksamhet som till största delen finansieras av medborgarinstituten.


Ansökan om verksamhetsunderstöd

Kulturnämnden ledigförklarar årligen understöden genom annons i Pargas stads bilaga i Pargas Kungörelser-Paraisten Kuulutukset. Verksamhetsunderstödet skall sökas senast den 4 februari 2018.

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget.


Redovisning av verksamhetsunderstöd

Redovisning av verksamhetsunderstödets användning utgörs av föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse.

Föreningar och sammanslutningar som erhåller understöd förbinder sig att tillåta staden granska förvaltning och räkenskaper.


Utbetalning av verksamhetsunderstöd

Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions-/verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut.


2.  EVENEMANGS- OCH PROJEKTUNDERSTÖD kan beviljas

- för anordnandet av konst- och kulturevenemang samt utställningar

- för genomförandet av konst- och kulturprojekt i Pargas stad som kan anses vara engångsföreteelser eller som inte hör till hävdvunnen kulturverksamhet

- för evenemang eller projekt där invånarnas deltagande inte är begränsat av medlemskap, inbjudan eller liknande

Projektunderstöd beviljas inte för evenemang eller andra projekt som i huvudsak arran­geras för att ge vinst.


Ansökan om evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet

Projektunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. En projektplan och budget/kostnadskalkyl bör alltid bifogas ansökan

Evenemangs- och projektunderstöd skall sökas senast den 28.2 (för perioden mars – augusti 2018) och 31.8 (för perioden september 2018 - februari 2019). 


Redovisning och utbetalning av projektunderstöd

Både evenemangs- och projektunderstöd redovisas på en särskild blankett.

En verifikatvis utred­ning över projektunderstödet skall ges på begäran.

Föreningar och sammanslutningar som erhåller understöd förbinder sig att tillåta staden granska förvaltning och räkenskaper.

Understöd för evenemang, utställningar eller projekt som aldrig genomförs  eller inte når upp till den storlek som redogjorts för i ansökan kan inte överföras till andra arrangemang.

Skriv ut
Dela |
Upp