Till innehållet


Fastighetsbildning

 Webbkarta.jpg

Mätningsbyrån sköter fastighetsbildningen inom detaljplanerat område (styckning av tomter och allmänna områden, servitut, ägobyten osv.).

Fastighetsbildning utanför detaljplaneområde hör till Egentliga Finlands lantmäteribyrå.


 
Tomtindelning
När detaljplanen vunnit laga kraft indelas kvarteren i tomter genom en tomtindelning
som uppgörs av mätningsbyrån. Alla berörda markägare hörs.
En gällande tomtindelning kan under vissa förutsättningar ändras på begäran av markägarna.

Styckning av tomt
På detaljplanerade områden bildas byggnadsplatser genom styckningsförrättningar, efter att tomtindelningen är godkänd. Styckningen kan ansökas skriftligen av tomtens ägare.


Servitutsförrättning
Ett servitut är en bestående rätt för en tomt att nyttja en annan tomt på angivet sätt. Servitutet förblir i kraft även om tomterna byter ägare.
Vanliga servitut är rätt till väg och rätt att dra VA-ledningar. Servitutet stiftas på skriftlig anhållan av ägaren vid styckningen eller separat servitutsförrättning.

Styckning av allmänt område
Ett område som i en detaljplan är allmänt område, t.ex. gata eller park, avskiljs från fastigheten till staden vid en styckning av allmänt område. Om förrättningen gäller ett område som staden inte äger från förut och som i den första detaljplanen över området betecknats som gata, övergår området vid förrättningen i stadens ägo.

Rågång
Om ett råmärke har försvunnit eller om det råder oenighet eller oklarhet om var gränsen går, kan rågång utföras.

Via kundbetjäningen får du tidsenliga uppgifter om fastigheter, bl.a  lagfartsbevis (ägoförhållande), fastighetsregisterutdrag (information om fastigheten), gravationsbevis (inteckningar) o.s.v
Handlingarna kan beställas via tfn 044 3585902

Upp