Till innehållet


Plantyper

Landskapsplan
En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i ett landskap eller ett delområde däri.
I landskapsplanen fastställs principerna för samhällsstrukturen och områdesanvändningen, och vidare anvisar planen områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. En landskapsplan motsvarar vad förut gick under benämningen regionplan.

Pargas hör till Egentliga Finlands förbunds verksamhetsområde, och det är landskapsförbundet som utarbetar och godkänner landskapsplanen. Landskapsplanens uppgift är att styra planläggningen och andra planer som berör områdesanvändningen i kommunen.

Landskapsplanen i Egentliga Finland har uppgjorts regionvis. Pargas hör till Regionen Åboland, vars landskapsplan godkändes 2010 och bestyrktes 2013.

Information om den aktuella landskapsplaneringen finns att läsa på förbundets webbplats (Egentliga Finlands förbund).


Generalplanläggning
Syftet med generalplanering är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och Osayleiskaava-Esimerkki.jpgmarkanvändningen samt samordna funktionerna i kommunen. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen samt byggande och annan markanvändning.

En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. Då brukar man tala om delgeneralplan. Avsikten med delgeneralplaner är oftast att fastslå principer för hur byggandet på glesbygdsområdena utanför de detaljplanerade områdena skall styras.

Exempel på delgeneralplanekarta:
utdrag ur utkast för Ålö delgeneralplan

Stranddetaljplanläggning
Markägaren har rätt att låta utarbeta stranddetaljplaner. En stranddetaljplan, tidigare strandplan, görs upp för ett område som ligger vid havet eller vid ett vattendrag för att möjliggöra byggande för fritidsändamål. Det är ägaren eller ägarna till det område som skall planeras som låter göra upp en stranddetaljplan.

Innan en stranddetaljplan börjar utarbetas skall kommunen kontaktas och ett program för deltagande och bedömning lämnas in till kommunen. Även stranddetaljplanernas process övervakas och handläggs av kommunen, trots att själva planeringsarbetet utförs av konsult.


Detaljplanläggning
Detaljplaner utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken.

Med detaljplaner och detaljplanändringar skapas förutsättningar för byggandet. I detaljplanen bestäms områdens användningsändamål, byggnadsrätten för enskilda områden/delområden, gatuområdets bredd och grönområdens placering . Vidare kan planen innehålla mer detaljerade bestämmelser som berör taklutningar, material, förutsatta antal bilplatser, byggnaders och miljöers eventuella skyddsvärden m.m.

Vid behov vidtar kommunen åtgärder för att revidera föråldrade planer.

LjusuddaDetalj.jpg 

Exempel på detaljplankarta; utdrag ur detaljplanen för Ljusudda stadsdel
(godkänd 24.4.2007)

Upp