Till innehållet


Undantagsbeslut och avgöranden som gäller planeringsbehov

   

Att bygga på ett strandområde utan plan med rättsverkan eller att bygga i strid med gällande planbestämmelser förutsätter ett undantagsbeslut.

Avgörande om särskilda förutsättningar för bygglov behövs när det är frågan om område i behov av planering (MBL § 16, 72 och 137)

 Vem bereder och vem fattar besluten?

Planläggningsenhetens tjänsteinnehavare bereder utlåtanden för undantagsbeslut (MBL 171 §) och avgöranden som gäller planeringsbehovd (MBL 137 §). Besluten fattas sedan som tjänsteinnehavarbeslut av planläggningschefen.

 
Hur ansöker man om undantag eller om avgörande som gäller planeringsbehov?

Undantagsbeslut eller avgörande som gäller planeringsbehov söks skriftligen hos planläggningsenheten i Pargas, adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas. Till ansökan ska bifogas kartor, situationsplaner mm enligt anvisningarna nedan. 

Till ansökan ska desstuom bifogas en utredning om hörande av grannar och eventuella övriga intressenter. Med grannar avses alla rågrannar till byggplatsen och grannarna på motstående sida om gatan eller vägen invid byggplatsen eller grannar på andra sidan om ett smalt sund (MBF § 86)

För grannehörande kan man använda blanketten nedan. Denna blankett gäller endast ansökan om undantag och avgörande som gäller planeringsbehovsbedömning, inte bygglov. Ifall du vill höra grannar även för bygglov, använd blanketten som finns på byggnadstillsynens sidor.

Byggplatsen bör märkas in med rött på ALLA kartor som bifogas till ansökan och ansökan ska undertecknas av byggplatsens ägare. Om det finns fler än en ägare, behövs allas underskrifter på ansökan eller en fullmakt som bekräftar namnteckningsrätten.

Avgifter som uppbärs för undantagsbeslut eller avgörande som gäller planeringsbehov

För ett avgörande eller ett utlåtande om undantag eller planeringsbehvo tas ut en avgift enligt gällande serviceprislista

Efter undantagsbeslutet / avgörandet som gäller planeringsbehov

Efter ett positivt undantagsbeslut eller ett positivt beslut om särskilda förutsättningar för bygglov, ska man söka om bygglov i vanlig ordning. Ett undantagsbeslut eller ett beslut om särskilda förutsättningar för bygglov ger i sig ingen rätt att påbörja byggandet.

Undantagsbeslutet eller beslutet om avögrande som gäller planeringsbehov ska bifogas till bygglovsansökningshandlingarna efter att det försetts med en stämpel som intygar att beslutet vunnit laga kraft. Detta intyg fås från miljönämndens sekreterare på Pargas stad.

- Kom ihåg att ta med beslutet som postats till dig då du söker intyg om laga kraft!

Upp