Mene sisältöön


Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma valmis

26.1.2010

 

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Länsi-Turunmaan kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan yhteistyönä laaditusta liikenneturvallisuussuunnitelmasta työkaluja liikenneturvallisuuden parantamiseksi  

Suunnitelmassa pääpaino on liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisessa sekä pienissä ja vaikutuksiltaan tehokkaissa liikenneympäristöä parantavissa toimenpiteissä.

Suunnitelman toimenpideohjelmissa esitetään toteutettavaksi yhteensä 66 liikenneympäristön parantamiseen tähtäävää toimenpidettä. Näitä ovat mm. nopeusrajoitusten laskemis- ja tehostamistoimet sekä liittymien turvallisuutta parantavat toimet erityisesti kevyen liikenteen näkö-kulmasta. Toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on vaikutuksiltaan tehokkaita toimenpiteitä, joiden toteuttaminen on mahdollista lähivuosien aikana.

Teknisten toimenpiteiden lisäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa keskeisessä roolissa on liikenneturvallisuustyön aktivoiminen ja kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Liikenneturvallisuustyötä tuodaan kaikkien kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden arkipäivään hallintokuntien laatimien toimintasuunnitelmien kautta. Myös poliisin liikenteenvalvonnalla voidaan vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen ja koettuun turvallisuuden tunteeseen.

Kuntalaiskyselyllä ja onnettomuusanalyysillä arvokasta tietoa liikenneturvallisuusongelmista

Liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohtana oli alkuvuodesta 2009 järjestetty, kaikille kuntalaisille suunnattu liikenneturvallisuuskysely sekä vuosina 1999-2008 tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien analysointi. Kyselyssä tärkeimmiksi kehittämistarpeiksi nousivat mm. kevyen liikenteen yhteydet ja risteämiskohdat ajoneuvoliikenteen kanssa, tienkäyttäjien piittaamattomuus liikennesäännöistä, nopeuksien hillitseminen, turvalaitteiden käyttämättömyys sekä maanteiden ja katujen kunto ja kunnossapito.

Vuosina 1999-2008 tapahtui Turunmaalla noin 1 300 liikenneonnettomuutta, joista noin 300 johti henkilövahinkoihin ja näistä 9 kuolemaan. Riski joutua liikenneonnettomuuteen kasvoi voimakkaasti 15-vuotiailla ja nuorille tapahtui suhteellisen paljon henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Selkeä piikki oli niin ikään 18 -vuotiaiden aineellisiin vahinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa. Henkilövahinko-onnettomuuksien yhtenä aiheuttajana korostui alkoholi, jolla oli koko maan tasoon verrattuna enemmän osuutta onnettomuuksissa. Väkilukuun suhteutettuna henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui Turunmaalla kuitenkin koko maan tasoa vähemmän.

Onnettomuudet aiheuttavat surua mutta myös taloudellisia menetyksiä

 Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja surua, mutta kunnille ne merkitsevät myös taloudellisia menetyksiä. Liikenneviraston onnettomuuskustannusmallin mukaisesti Turunmaalla tapahtuneet onnettomuudet maksoivat vuosittain noin 11 miljoonaa euroa, joista kunnat maksoivat pääasiassa terveys- ja sosiaalityön kautta noin 15–20%, eli noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

LISÄTIETOJA:

Tilaajat:

Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh: 0400 824 207

Kimmo Liianmaa, Länsi-Turunmaan kaupunki, puh: 050 3824 087

Lars Nummelin, Kemiönsaaren kunta, puh: 0400 687 305

Konsultit:

Hanna Reihe, Ramboll Finland Oy, puh: 020 755 6349

Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy, puh: 020 755 7079

 

Sivun alkuun