Till innehållet


Skärgårdshavets biosfärområde har utvidgats

11.6.2010
biosfär.jpg
 

 

Skärgårdshavets biosfärområde har utvidgats 

En justering av gränserna för Skärgårdshavets biosfärområde har nu godkänts av UNESCO. De nya gränserna, som berör hela Åbolands skärgård med räknat huvudöarna utan fastförbindelse, är betydligt mer enhetliga och sålunda lättare att hantera vid både marknadsföring och planering av utvecklingsverksamhet. I ett biosfärområde är människan i en central roll. Justeringen påverkar inte direkt någon som bor inom biosfärområdet, men verksamheten kan nu beröra flera bosatta i Åbolands skärgård än tidigare.  

Biosfärområdet ger en betydande internationell status, samarbetsmöjligheter inom ett globalt nätverk av biosfärområden och möjligheterna till att inom ramarna för biosfärområdets verksamhet driva lokalt initierad verksamhet för att stöda utvecklingen av hållbara lösningar. För ett framgångsrikt biosfärområde, där människan lever i balans med naturen, är allas insatser viktiga. Biosfärområdet kan snarare ses som ett koncept för område än ett enskilt projekt. Biosfärområdets verksamhet kan beröra såväl utveckling av det småskaliga näringslivet i skärgården beaktande både ekologisk och social hållbarhet, som konkreta vattenvårdsåtgärder eller skötsel av de speciellt artrika naturängarna i skärgården. 

Då gränserna för biosfärområdet slogs fast år 1994 då det grundades, valde man att fokusera verksamheten till yttre skärgården. Man har redan under flera år diskuterat behovet av att utvidga Skärgårdshavets biosfärområde till att beröra hela Åbolands skärgård utan fast vägförbindelse och därmed inkludera de mer tätt bosatta områdena på huvudöarna i Väståbolands skärgård, samt övriga tidigare uteblivna skärgårdsområden i Åboland som bland annat Kasnäs, Rosala-Hitis, Iniö och Pargas skärgård med färjförbindelser. De geografiska gränserna förekommer för att kunna strukturerar verksamheten, men har inte någon begränsande inverkan på, varken markanvändning eller näringsutövandet på området. Initiativet var lokalt och ansökan behandlades av både kommunernas, skärgårdsnämndens och utskärsdelegationens representanter, samt övriga samarbetsparter. 

Det beslutande organet ICC (International Coordinating Council) inom UNESCO:s program för Människan och biosfären (MAB) har behandlat ansökan om en gränsjustering under sitt årliga möte i Paris den 31.5-4.6. Ansökan godkändes tillsammans med fyra andra gränsjusteringar och 13 ansökningar om att grunda nya biosfärområden. Två stycken biosfärområden som inte längre uppfyller kriterierna drogs ur programmet. 

Förändringar gjorda vid gränsjusteringen:  

Till området inkluderas 

VÄSTÅBOLANDS STAD:

  • kommundelen Iniö i sin helhet,
  • kommundelen Korpos huvudö  
  • kommundelen Nagus huvudöar
  • kommundelen Pargas öar utan fast vägförbindelse 
     

KIMITOÖNS KOMMUN:

  • kommundelarna Västanfjärds och Kimitos öar utan fast vägförbindelse
  • alla de tidigare uteblivna öarna utan fast förbindelse i kommundelen Dragsfjärds skärgårdsområde, såsom Kasnäs, Hitis-Rosala, Biskopsön och Vänoxa.   

 

Den nya gränsen följer kommungränserna, förutom vid öar med fastförbindelse, där den avgränsar områdena med broförbindelse till fastlandet. Vid Kimitoöns östra kust når gränsen ända upp till Träskö. Kasnäs har inkluderats trots brobygget vid Lövö på grund av dess skärgårdsförhållanden som inte skiljer sig betydligt från övriga skärgården.

 

Det globala nätverket av biosfärområden består nu av 564 biosfärområden i 109 länder, som alla har som målsättning att fungera modellområden för hållbar utveckling. Skärgårdshavets biosfärområde förvaltas av Väståbolands stad, Kimitoöns kommun och ELY-centralens ansvarsområde för miljö och naturtillgångar.     De regionala samarbetsparterna för Skärgårdshavets biosfärområde är Forststyrelsen, Åbo Akademi, Åbo universitet, Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands ELY-centrals ansvarsområde för näringar, arbetskraft, kompetens och kultur. 

Biosfärområdenas riktlinjer för verksamheten fastslås vid internationella konferenser, men verksamheten formas efter lokala omständigheter och områdets natur och kultur. Biosfärområdet har fria händer att planera sin verksamhet och skapa sin egen profil.

 För mera information kan man gärna kontakta koordinator Katja Bonnevier, tel.040-3562655

 www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi 

Upp