Till innehållet


Trafiksäkerhetsplanen för Åboland färdigställts

26.1.2010

 

Trafiksäkerhetsplanen för Region Åboland har färdigställts

I åtgärdsprogrammet som ingår i trafiksäkerhetsplanen föreslås 66 åtgärder för förbättrandet av trafikmiljön. Åtgärderna är exempelvis sänkning och effektivering av fartbegränsningarna samt förbättring av säkerheten i väganslutningarna, speciellt med tanke på gång- och cykeltrafik. Totalkostnaden av åtgärderna är sammanlagt ca 4,5 miljoner euro. Det är alltså fråga om effektiva åtgärder som är möjliga att genomföra inom de närmaste åren.

Förutom de tekniska åtgärderna har även aktiveringen av trafiksäkerhetsarbetet samt påverkande av kommuninvånarnas attityder och trafikbeteende en central roll i förbättringen av trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsarbetet blir med hjälp av förvaltningarnas verksamhetsplaner en del av vardagen för varje kommuninvånare och kommunalanställd. Också med hjälp av polisens trafikövervakning kan man påverka trafikbeteendet och upplevelsen av trafiksäkerhet.

Invånarenkät och olycksanalys gav värdefull information om trafiksäkerhetsproblemen

Trafiksäkerhetsplanens utgångspunkt var en till alla kommuninvånare riktad trafiksäkerhetsen-kät (som besvarades i början av 2009) samt analys av trafikolyckorna 1999-2008. Till de viktigaste utvecklingsbehoven enligt enkätsvaren hörde bl.a. gång- och cykelförbindelserna samt dessas korsningar med motorfordonstrafiken, bilisternas attityder (nonchalans), dämpande av körhastigheterna, underlåtenheten att använda säkerhetsanordningar samt landsvägarnas och gatornas skick och underhåll.

I Åboland inträffade under åren 1999-2008 ca 1 300 trafikolyckor, av vilka ca 300 ledde till personskador och 9 till dödsfall. Risken att råka ut för en trafikolycka växte kraftigt vid 15 års ålder och unga var överlag involverade i förhållandevis många personskadeolyckor. En märkbar topp var även 18-åringarnas andel av olyckor som ledde till materiell skada. Gemensamt för många personskadeolyckor var alkohol, som var inblandad i flera olyckor än för hela landet i genomsnitt. I förhållande till folkmängden skedde det dock färre personskadeolyckor i Åboland än i hela landet i genomsnitt.

Olyckor förorsakar förutom sorg även ekonomiska förluster

Trafikolyckor förorsakar både mänskligt lidande och sorg, men för kommunerna innebär de även ekonomiska förluster. Enligt Trafiksverkets kostnadsmodell för trafikolyckor kostar olyckorna i Åboland årligen ca 11 miljoner euro. Av olyckskostnaderna åligger ca 15-20 % dvs. ca 2 miljoner euro kommunerna årligen huvudsakligen i form av olika social- och hälsoutgifter.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Beställarna:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Jaakko Klang, tel. 0400 824 207 Väståbolands stad, Kimmo Liianmaa, tel. 050 3824 087
Kimitoöns kommun, Lars Nummelin, tel. 0400 687 305

Konsulterna:
Ramboll Finland Oy, Hanna Reihe, tel. 020 755 6349
Ramboll Finland Oy, Teemu Kinnunen, tel. 020 755 7079

 

Upp