Till innehållet


Näringslivstjänster

Näringslivschef Tomas Eklund, tfn  040 4885675

 • Näringslivsutveckling
 • Turism
 • Information
 • Telefoni
 • Skärgård och skärgårdstrafik
 • Områdesnämnderna 
 • Projekt


Övergripande uppgifter:

 • utvecklingsstrategi för Pargas
 • utveckla och förädla Pargas image
 • marknadsföring av kommunen till nya företag och turister
 • definiera behoven och påverka den strategiska markplaneringen

Näringslivutveckling:

 • stöder skapandet av nya företagsidéer
 • stöder nyetableringar
 • stöder och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar
 • stöder övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande
 • intressebevakning. 

Turism:

 • utvecklar turismnäringen och turistmarknadsföringen
 • informerar turister

Information:

 • informerar om Pargas till kommuninvånare, fritidsboende och stadens personal

 • kontakter till medier

 • marknadsför staden till potentiella inflyttare, fritidsboende och kommuninvånare

 • ansvarar för stadens pr-verksamhet
 • ansvarar för stadens kundservice och utvecklingen av den vid servicepunkterna

Trafik och skärgård:

 • intressebevakning i väg- och trafikfrågor
 • utskärsdelegationen i samarbete med kommun Kimitoön
Upp