Till innehållet


Social- och hälsovårdsavdelningen

Avdelningschef: tf social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström,
tfn  040 688 5497


Enheter: socialservice, familje, äldreomsorg, hälsovård

Socialservice

Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av en yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta. Socialarbete utförs av socialarbetare.

Till vuxensocialarbete hör utkomststöd, missbrukarvård, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, flyktingarbete och färdtjänst. Kundmottagning sker enligt bokstavsindelning.

Familjeenhet

Enligt barnskyddslagen har barn rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, samt till en harmonisk och mångsidig utveckling. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn och deras uppfostran. Samhällets och i synnerhet socialvårdens uppgift är att stöda föräldrarna i deras fostrargärning. Barnskyddets ledande princip är att beakta barns bästa.

Socialmyndigheterna har också lagstadgade uppgifter som gäller faderskap, vårdnadsfrågor och underhåll.

Äldreomsorgen

Verksamhetspunkterna är Björkebo i Pargas, Grannas i Nagu, Regnbågen i Korpo, Fridhem i Houtskär och Aftonro i Iniö.  Hemvårdens verksamhet leds av en lokal  hemvårdsledare från dessa verksamhetspunkter. Hemvården omfattar hemsservice, hemsjukvård och närståendevård.

Hälsovården

Enheten ansvarar för stadens primärhälsovård.  Hälsovårdens verksamhetspunkter  finns i alla de gamla kommundelarna. Koordinerande ledare för de gamla skärgårdskommunerna finns i Nagu. I verksamheten ingår den kommunala förebyggande hälsovården, sjukvården och tandvården.

Upp