Till innehållet


Stadens förvaltning

Stadsfullmäktige, som väljs vart fjärde år, har den högsta beslutanderätten i staden. Stadsfullmäktige väljer medlemmarna i stadsstyrelsen och nämnderna. Av dessa har stadsstyrelsen en central ställning, eftersom den ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Förutom de förtroendevalda har staden en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1000.


Pargas stads tjänsteinnehavarorganisation:

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Stadens förvaltning är indelad i koncerntjänster och avdelningar enligt följande:

KONCERNTJÄNSTER:

Förvaltningtjänster
Stadsjurist Monica Avellan, tfn 044 358 5727

-          Förvaltning
-          Juridisk rådgivning
-          Byggnadsjuridik
-          Beredning till stadsstyrelse och fullmäktige
-          Sekretariat för stadsstyrelse och fullmäktige
-          Koncernärenden, koncernbolag
-          IKT

Personaltjänster
Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832
-          Personalfrågor
-          Löneräkning

Näringslivstjänster
Näringslivschef Tomas Eklund, tfn   040 4885675
-          Näringslivsutveckling
-          Turism
-          Projekt
-          Information
-          Telefoni
-          Skärgård och skärgårdstrafik
-          Områdesnämnderna

Tekniska stödtjänster
-          Fastigheter, kosthåll, städtjänster
-          Vattenförsörjning och kommunala vattentjänster
-          Kommunalteknik, gatuhållning, bryggor
-          Skötsel av idrottsanläggningar och grönområden inkl.
           badstränder

Ekonomitjänster                                                                                  
Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 488 6060
-          Ekonomiförvaltning

AVDELNINGAR:

Miljö
Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927     
Enheter: mätning, planläggning, miljövård, bygglov

Bildning
Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593
Enheter: svensk utbildning, finsk utbildning, dagvård, kultur, bibliotek

Social- och hälsovård
Tf social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn  040 688 5497
Enheter: socialservice, familje, äldreomsorg, hälsovård

Upp