Till innehållet


Pargas stads nya strategi: Kreativ Skärgård

Pargas jobbar med strategin "Kreativ skärgård" på ett nytt sätt

Målbilden för vår strategi är en kreativ skärgård. Vi har fastställt fem tyngdpunktsområden. Under dessa tyngdpunktsområden har vi tillsammans planerat 41 olika handlingar som hjälper oss att nå våra mål.

Eftersom vi inte vill att strategin blir bara tomma ord, gör vi saker på ett annorlunda sätt denna gång. Vi har delat upp handlingarna i perioder om 100 dagar. Den 5 november 2018 introducerade vi de elva första handlingarna och den 25 februari 2019 sex följande handlingar.


11 + 6 första handlingar:

AKTIVARE FRITID I EN GRÖNARE STAD

Aktivare fritid.jpg

Vi samarbetar aktivare med tredje sektorn (Fia Isaksson)
-  Denna vinter sköts följande skidspår och isplaner i samarbete med tredje
   sektorn:
o   Finby skidspår, skidspår i Skräbböle, Nagu och Houtskär
o   Isplaner i Nagu, Houtskär, Kirjala, Nilsby och Sunnanberg
o   Samarbetspartners är: idrottsföreningar, Hem o skola-föreningar,
     FBK-föreningar m.fl.
-   Konsertserien Musik i Mars är ett samarbete mellan staden,
     församlingarna, Musikinstitut Arkipelag och föreningar
-   Engagerande av fjärde sektorn: ca 10 unga var med och byggde ramper
     och annat för skejthallen som invigdes 24.11.2018. Byggverksamheten
     pågick under tre-fyra veckor på kvällstid. Målet är att engagera de unga
     och att de skall större ansvar för sina fritidsaktiviteter
-   Nu söker man kulturkompisar som kan gå med äldre på olika
    kulturevenemang, till biblioteket, på ett café eller liknande. Frivillig
    verksamhet där kulturenheten sköter om information till
    kulturkompisarna och utbildar dem. Senare i vår hålls kurs också i
    skärgården och i framtiden med jämna mellanrum för att få nya frivilliga.
    Förmedlingen av kulturkompisar sker i samarbete med Pargas Röda Kors.
    Målet är att motarbeta ensamheten och ge innehåll till de äldres vardag. 
-   Nu söker man läsvolontärer för högläsning vid service- och äldreboende.
    Detta är en frivilligverksamhet och biblioteket håller kontakt med
    läsvolontärerna och tipsar dem om böcker och annat material. Målet är
    att läsvolontärerna skall självständigt sköta verksamheten och
    biblioteket stöder dem.

Aktiverande samlingsplatser (Mikael Enberg)
-    Kyrkbackens skolas skolgård kommer att förnyas sommaren 2019.
     Skolgården byggs som en näridrottsplats och där kommer att finnas
     bl.a. miniarena, street workout-träningsområde, korgbollsplan och     
     klätterställningar. Nya gungor och sandlådor för de yngre barnen.
-  Hem och skola planerar ett uteklassrum i skogspartiet bredvid skolan.
    Stor vikt har lagts vid att planera skolgården så att den blir
    ändamålsenlig för många olika åldersgrupper (på området finns förskola
    till nionde klass) och också så att den kan användas utanför skoltid av
    både barn och vuxna.
-   I planeringen har stor vikt lagts vid att involvera möjligast många
    användare och övriga intresserade i processen. Planeringen har skett i
    nära samarbete med skolans personal, elever, elevkåren, Hem och skola
    och planerna har också funnits till påseende och för kommentarer i
    skolan för föräldrarna. Planeringen har även gjorts som ett samarbete
    över sektorgränserna, främst tekniska sektorn – skolan – idrotten. För
    projektet har sökts delfinansiering från regionalförvaltningsverket

Vi utvidgar och utvecklar nätet av gång- och cykelleder (Matias Jensén)

 • Vi utvecklar skilda leder för elcyklar och vi lånar ut elcyklar från biblioteket

 • Vi förbättrar skyltningen för att styra cykelturister in till centrum (Kalkvägen-Strandvägen-Skolgatan)

 • Vi fixar cykelparkering i anslutning till de centrala busshållplatserna (Strandvägen, Kalkvägen)

Vi sporrar till naturupplevelser och motion i vår närmiljö (Mikael Enberg)
-   Vi utvecklar vandrings- och vattenleder som är lättillgängliga och
    attraktiva både för invånare och besökare.
-  Vi skapar kombinationsrutter för båt-buss-cykel.
-  Vi gör en lättillgänglig sammanställning av de rutter som finns och
   förbättrar skyltningen.
-  De vandringsleder som finns underhålls och nya leder skapas, både på land
   och till havs.
-  För både invånare och turister utvecklar vi ett system för uthyrning och
   utlåning av cyklar, kanoter och roddbåtar, som man kan hyra och
   återlämna på olika ställen.
-  Vi anlägger även en rast- eller grillplats i samband med en vandringsled.


LÄTTARE ATT BESÖKA PARGAS

Lattare att besoka.jpg

Utveckla det gemensamma skärgårdskonceptet i Egentliga Finland
(Niina Aitamurto)

-  Skärgårdens turistkarta 2019 färdigställdes till Resemässan och en
    imagebroschyr för 2019 togs fram i samarbete med Kimitoön. Landing
    page www.visitarchipelago.com publicerades i samarbete med Kimitoön,
    den utgör ett komplement till den gemensamma broschyren.
-  Medverkan i Visit Turkus marknadsföring med ett XL-paket (innehåller
    advertorialer, ett produktkort och puffar i kanalerna för sociala medier)
-  Planer på en gemensam digital kampanj med Kimitoön på inlands-
    marknaden våren 2019 (Tammerfors, Jyväskylä), en kampanj i HBL
    tillsammans med boendemarknadsföringen och eventuellt med
    Kimitoön
-   Erbjuda nätbutiken Doerz som ett försäljningsunderlag för företagare.
     Målet är att göra det lättare än tidigare att hitta och köpa tjänster i
     skärgården. En kampanj i sociala medier för att fler ska hitta Doerz.
-   Mässorna 2019: Resemässan Helsingfors, TourEst Tallinn, GoExpo
    Helsingfors, Inhemska resemässan Tammerfors. Andra evenemang:
    försäljningskryssningen Täsä mää olen Åbo/Åland, mässan K50-messut
    Åbo, försäljningsturnén Suoma-kiertue.
-   Kommunöverskridande samarbete i projektet Coastal Bootcamp,
     samarbete med Turku Science Park
-    Konceptet Finlands skärgård tillsammans med kommunerna i Sydvästra
     Finland på den inhemska marknaden
-    Finnish Archipelago – en del av Visit Finlands storregion Coast &
      Archipelago. En gemensam produktmanual i synnerhet för den
      tyskspråkiga researrangörsmarknaden i Europa. Kampanjen genomförs
      av Visit Finland. Därtill en mer omfattande gemensam produktmanual
      som vi bland annat använder i gemensamma insatser i Sverige.
-     Vi är med i följande projekt/arbetsgrupper:
       o   Utveckling av Lilla Ringvägen, leds av NTM-centralen
       o   Visit Finlands digitala pilot, leds av Visit Turku
       o   Preliminär arbetsgrupp för projektet Matkaketju, leds av Turku
             Science Park
       o   Det maritima Åbo, ”skyltfönster för skärgården” i Åbo, leds av Åbo
             stad
-    Det interna samarbetet har utvecklats genom att kommunicera
     effektivare än tidigare, bland annat i form av ett månatligt nyhetsbrev till
     turismföretagare i regionen, samt genom att ordna möten för
      turismföretagare.
-    Turismföretagarna har involverats i utvecklingsarbetet, ett exempel på
     detta är arbetsgruppen för skördefesten där förutom staden även
     företagarna och konsumentperspektivet är representerade.
-   Studieresa runt Lilla Ringvägen tillsammans med Visit Turku och Visit
     Naantali, intensivare samarbete med skärgårdsguiderna

Expressbuss Pargas-Åbo-Pargas (Tomas Eklund)
-   Har haft möten med NTM-centralen och de håller på att räkna ut vad
    kostnaden blir enligt följande utgångspunkter:
     o   två turer på morgonen och två på eftermiddagen
     o   start efter sommaren då skolåret börjar igen
     o   bussen skulle inte stanna i S:t Karins men antagligen ha ett stopp vid
           Kuppis (som växer snabbt: sjukhuset, tågstation, Turku Science Park) 

Känsla för Pargas (Cecilia Hindersson)
-  Vi arbetar för att Pargas ska bli känt både inom landet och utomlands.
-  Vi arbetar med att förstärka den positiva bilden och vill att människor har
    en personlig relation till skärgården och Pargas.
-  Vi utnyttjar lokala ambassadörer, storytelling och sociala medier för att få
    fram budskapet. Våra ungdomar och andra invånare är delaktiga och
    tydligt med i arbetet.


INDIVIDUELLA TJÄNSTER
Individuella tjanster.jpg

Allt från en lucka (Karolina Zilliacus)

 • Första våningen i stadshuset blir en välkomnande träffpunkt: här får du all information du behöver, här får du en paus i vardagen och här kan du mötas och trivas över en kopp kaffe.

Invånarna hörs och är delaktiga (Anne-Maarit Itänen)
-  Vi vill skapa en organisationskultur som bygger på dialog. Invånarnas
    röster tas med till exempel vid planeringen av allmänna utrymmen och
    miljöer.
-   Vi skapar invånarteam/kundråd, som träffas regelbundet.
-   Stadens kanaler på sociala medier erbjuder ett naturligt sätt för
     invånarna och andra intresserade att kommunicera.
-    Pop up-tillställningar och andra öppna tillfällen ordnas vid behov.


MERA STADSKÄNSLA

Mera stadskansla.jpg

Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas (Heidi Saaristo-Levin)
-  Staden och TOK slöt i januari ett intentionsavtal om utveckling av
    Vapparvägens affärskvarter.
-  Man har arbetat med planeringen av småbåtshamnsområdet, planen
    kommer att läggas fram under våren.
-   Man har hittat en plats för en reklamtavla, men finansieringen och
     utförandet är fortfarande under arbete.
-   Man har beslutat att minska antalet parker och prioritera dem som
     används mest.

Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum (John Forsman)

 • Vi fortsätter med de redan tidigare startade projekten för att
  A) skapa flera och mera varierande boendemöjligheter (Malmstrand, Kyrksundsstranden)
  B) utöka serviceutbudet och därmed
  C) skapa fler arbetstillfällen (Vapparvägens affärskvarter)

 • Vi förverkligar den planerade lekparken vid Centralparken

Ett centrum för människor i alla åldrar (Paula Sundqvist)

-   I en stadsmiljö där barnen trivs, trivs också mammor och pappor samt mor- och farföräldrar. Vi skapar trygga och kreativa miljöer för barn. Speciellt Centralparken, Ahonenska hörnet och gästhamnen prioriteras. Det kan handla om att anlägga en karusell, en gunga, olika banor, en vattenränna etc. Kreativ och interaktiv konst hämtas in i stadsbilden.

MERA KREATIVITET OCH ENTREPRENÖRSKAP
Mera kreativitet.jpg

Sektoröverskridande arbete och vi-anda (Peter Lindroos)

 • Vi börjar med uppmuntrande lönesättning för projektarbetsgrupper

 • Vi stöder rekreationsåtgärder som ökar vi-anda mellan arbetsplatser.

Företagarvänlig atmosfär (John Forsman)

 • Vi effektiverar vårt stöd och rådgivning till gamla och nya företag. Vi möjliggör att kunden får all info och service från en lucka.

Förbättrade upphandlingsprocesser (Petra Palmroos)

 • De nya upphandlingsanvisningarna är klara
 • Vi kommer att ta i bruk en elektronisk upphandlingsprocess, vilket förbättrar våra upphandlingsrutiner och uppmuntrar till en aktiv dialog med de lokala företagen.

Utveckling av stadens näringslivsarbete (Tomas Eklund)
-   Organiseringen och formen för stadens näringslivsbefrämjande
     verksamhet utreds så att landskapsreformen beaktas. Om det är möjligt
     utreds även bolagisering av den näringslivsbefrämjande verksamheten.
     Möjliga ägare för bolaget kunde vara staden, andra kommuner,
      landskapet, företagarföreningen och lokala företag.
-    Staden erbjuder utrymmen enligt modellen för företagarhotell.

Vi startar upp ett åboländskt affärsnätverk (Patrik Nygrén)
-    Vi bygger tillsammans med t.ex. företagarföreningarna, Kimitoöns
      kommun, läroanstalter i regionen, mentorer, de i regionen fungerande
      storföretagen, försäkringsbolag, mediehus och banker upp ett
      permanent nätverk med en lockande verksamhet för företagen.
      Nätverkets uppgift är att skapa mervärde för sina deltagare/medlemmar
      genom affärskontakter, inspiration, ökat kunnande, lättare
      kommunikation och nya möjligheter till tillväxt.

Upp