Till innehållet

 


Intressenterna för kännedom, förslaget om att införa en dagvattenavgift 

27.7.2019


Förslaget om att införa en dagvattenavgift i Pargas stads område är under tiden 29.7–29.8.2019 offentligt framlagt i stadshuset, Strandvägen 28, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Enligt detaljmotiveringarna (RP 218/2013 rd) gällande dagvattenavgift i markanvändnings- och bygglagen finns bestämmelser om möjligheter till inflytande vid behandlingen av ett ärende som gäller antagande av dagvattentaxa i 41 § i förvaltningslagen: ”Om avgörandet i ett ärende kan ha en betydande inverkan på andras än parternas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden, skall myndigheten ge dessa personer möjlighet att få uppgifter om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att uttala sin åsikt om ärendet. Information om att ärendet är anhängigt och om möjligheten till inflytande skall ges på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till ärendets betydelse och omfattning.”

Enligt markanvändnings- och bygglagen kan kommunen ta ut offentligrättslig dagvattenavgift för att täcka de kostnader som dagvattensystemet medfört för kommunen (103 n §).

Eventuella skriftliga anmärkningar mot förslaget skall tillställas stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt, dvs. senast 29.8.2019 kl. 15.00 under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor med anledning av dagvattenavgift svarar projektingenjör Henrik Roms, tfn 040 488 6061 och samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724.

Pargas 29.7.2019
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Upp