Till innehållet


Avgifterna inom serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg

Enligt förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården ska en månadsavgift uppbäras av klienten för fortgående och regelbunden hemservice och hemsjukvård. Avgiftens storlek bestäms enligt servicens omfattning samt klientens betalningsförmåga. Maximibeloppet för månadsavgiften bestäms enligt antalen familjemedlemmar så att avgiften i en persons hushåll är högst 35 % av den del av klientens månadsinkomst som överstiger 573 €/brutto.

Från 1.1.2018 är betalningsprocenten och inkomstgränserna följande:   Upp