Till innehållet


Hembesök som främjar välbefinnandet

Hembesök som främjar välbefinnandet görs hos äldre kommuninvånare som inte får social- och hälsovårdstjänster regelbundet. Målet med besöken är att främja de äldres välbefinnande, funktionsförmåga och hälsa. Under hembesöket samtalar servicehandledaren och en sjukskötare med den äldre om hans eller hennes nuvarande situation och kommande behov och ger handledning som syftar till att främja den äldres välbefinnande. Under hembesöket får den äldre också information om de tjänster som kommunen tillhandahåller för de äldre och om förmåner som de äldre har rätt till.

Varje år skickas ett brev till kommuninvånare som fyller 80 år med ett erbjudande om hembesök. Hembesöket är frivilligt och gratis.

Upp