Mene sisältöön


Lastensuojelu

Lastensuojelu jakaantuu
- ehkäisevään lastensuojeluun ja
- lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun

Ehkäisevät toimenpiteet
Ehkäisevää lastensuojelutyötä on kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, perhekeskuksissa, opetuksessa ja nuorisotyössä, annettava erityinen tuki.

Avohuollon palvelut
Kunnan sosiaaliviranomaisten on lastensuojelulain mukaan tuettava perhettä ja lasta tai nuorta avohuollon tukitoimin, jos kasvuolot vaarantavat lapsen tai nuoren terveyttä ja kehitystä tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa käyttäytymisellään terveyttään tai kehitystään. Taloudellisten vaikeuksien tai asunto-ongelmien vuoksi kunnan on järjestettävä riittävästi taloudellista tukea ja korjattava mahdolliset asunto-oloihin liittyvät puutteet. Varsinaisiin lastensuojelutoimiin ryhdytään vasta, jos tilanne ei näin korjaannu.

Avohuollon tukitoimet
Lastensuojelun avohuollossa tukitoimet räätälöidään yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Perhetyö
Perhetyö on ennaltaehkäisevää ja/tai korjaava lastensuojelutyötä perheissä, jossa on tuen tarvetta. Tarkoituksena on lisätä lapsiperheen voimavaroja oman elämän hallintaan. Perhetyössä toimii sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä sekä lähihoitaja. Muita avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi neuvonta, päivähoito, terapiapalvelut, lasten tukeminen harrastuksissa ja vapaa-ajanvietossa.

Huostaanotto ja sijaishuolto
Lasten huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon toimenpiteet riitä tai ole mahdollisia ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Huostaanotto voidaan toteuttaa joko kiireellisenä turvaamistoimenpiteenä tai varsinaisena huostaanottona. Huostaanotto voi olla suostumukseen perustuva tai sosiaali- ja terveyslautakunnan lapsi- ja nuorisojaosto voi toteuttaa sen tahdonvastaisesti.

Lasta ja hänen läheisiään on kuultava huostaanottoa valmisteltaessa. Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustavat huostaanottoa, asia on vahvistettava Turun hallinto-oikeudessa.

Sivun alkuun