Till innehållet


No more violence

Våld i nära relationer är inte okej!

Det finns forskning som visar att våldet utgör ett av våra största folkhälsoproblem.

Våldet syns ändå inte så bra, trots att det förekommer inom alla socialgrupper och inom alla kulturer. Våldet kan uppträda i många olika skepnader. Det kan vara fysiskt, psykiskt sexuellt, ekonomiskt eller religiöst våld.

Ganska allmänt anses att våld som förekommer inom familjen är en privat angelägenhet som man inte ska blanda sig i. I stället borde vi attityden vara att vi inte kan tolerera våld – våld är inte okej!

Låt inte våldet bli vardag!

Våld i nära relationer och inom familjen orsakar rädsla, men också skam- och skuldkänslor. Man försöker ofta dölja att våld förekommer. Men våldet har en tendans att upprepas och blir grövre.

Den som utsatts för våld, är rädd för våld eller känner till att våld förekommer i nära relationer ska så fort som möjligt söka hjälp.

Arbetet mot våld i Pargas  

Den personal som kommer i kontakt med offer för närståendevåld eller med förövare behöver få utbildning och stöd för att kunna identifiera våldet och tillräckliga kunskaper för att vid behov kunna hänvisa de hjälpbehövande till rätt ställe för att få vård. Staden har en handlingsplan för ingripande och hantering av våld i par- och närrelationer.

Det kan vara både ångestfyllt och skrämmande för en arbetstagare att ställa frågor som berör våldsbeteende. Skolning som leder till bättre kunskaper samt möjlighet att få arbetshandledning är något som måste finnas att tillgå för att arbetet mot våld, genom en mångprofessionell verksamhet, ska ge resultat.

Pargas stad ordnar utbildningsdagar för sin personal och för våra samarbetparter i dessa frågor 1-2 gånger per år.

Upp