Till innehållet


Övervakning av avfallshantering

Bygg- och miljönämnden är den övervakande avfallshanteringsmyndigheten i Pargas stad. I det dagliga livet handhar miljövårdsinspektörerna vid stadens miljövårdsbyrå övervakningsuppgifterna. Om eventuella förolägenheter ber vi dig kontakta byrån, Tomas Kull, 046-556 1506 eller Petri Huovila, 050-464 6866.

Nedskräpningsförbud (Avfallslag 1072/1993, kap. 4 § 19):
"Skräp, smuts eller en maskin, en anordning, ett fordon, ett fartyg eller något annat kasserat föremål får inte lämnas i miljön så att det kan förorsaka hälsan någon fara eller skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud)".

- Övervakning av allmän ordning/förvaring av varorna på fastigheterna i tätorter är en sak som byggnadstillsynen svarar för.

Upp