Mene sisältöön


Ohjeita rakentajille


Hyvä pientalorakennuttaja!

Olemme kirjanneet tähän ne asiat ja toimenpiteet, joihin rakennuttajaperheen olisi syytä ryhtyä ennen tontin hankkimista tai välittömästi sen jälkeen tai kun suunnittelee laajennusta, korjaustyötä tai muuta rakennusluvan vaativaa rakentamistoimenpidettä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan  rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnettyjen lupien mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119§).

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtäviä ovat:

 1. Hankesuunnittelun aikana
 • asiantuntijoiden hankkiminen, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja

 • yhdessä pääsuunnittelijan kanssa lähtötietojen kartoitus ja hankkiminen, huonetilaluettelon laatiminen ja toiveiden kartoitus

 • yhdessä pääsuunnittelijan kanssa tontilla käynti, tontin olosuhteiden selvittäminen, korkeuserot, naapurirakennukset, ilmansuunnat, kaavamääräykset

 • yhdessä pääsuunnittelijan kanssa olla yhteydessä rakennustarkastajaan ja käydä rakennuspaikalla pääsuunnittelijan,  vastaavan työnjohtajan sekä rakennustarkastajan kanssa

 • pohjaolosuhteiden selvittäminen tai pohjatutkimuksen tilaaminen

 • vesi-, viemäri-, tie-, sähkö-, puhelin ym. tarpeellisten liittymien selvittäminen

 • yhdessä pääsuunnittelijan kanssa suunnittelun ja rakentamisen aikataulun laatiminen

 • yhdessä pääsuunnittelijan kanssa muiden suunnittelijoiden valinta

 • yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennustyypin ja rakentamistavan valinta

 1. Suunnittelun aikana
 • rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen naapureille

 • rakentamisesta tiedottaminen tontilla

 • rakennusluvan lainvoimaisuuden varmistaminen

 1. Rakentamisen aikana
 • aloituskokouksen koolle kutsuminen ja siihen osallistuminen

 • aloituskokouksessa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määriteltyjen tehtävien hoitaminen

 • yhteistyö pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa

 • käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta huolehtiminen yhdessä pääsuunnittelijan kanssa

 1. Takuuaikana
 • rakennusluvan arkistoiminen

Huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennuttajan tehtävänä on hankkia ensimmäiseksi oma PÄÄSUUNNITTELIJA. Pääsuunnittelija voi olla arkkitehti, rakennusarkkitehti, rakennusmestari, diplomi-insinööri tai rakennusinsinööri. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen, siihen vaikuttavat yhdessä suunnittelijan kokemus ja koulutus. Pääsuunnittelija on rakennuttajaperheen luottohenkilö koko suunnittelun ajan.

Noin 90% lopullisista rakennuskustannuksista lyödään lukkoon suunnitteluvaiheessa samoin ratkaistaan koko kiinteistön tuleva toimivuus.

Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi pääsuunnittelija huolehtii muun muassa lähtötietojen tarkistamisesta ja tietojen saattamisesta muille suunnittelijoille. Pääsuunnittelija varmistaa, että hankkeessa on mukana riittävä asiantuntemus. Pääsuunnittelijasta voitaisiin käyttää myös nimitystä projektinjohtaja.

Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. Pääsuunnittelijana voi toimia myös kohteen rakennussuunnittelija (arkkitehtisuunnittelija), joku erityisalan suunnittelija tai kohteen vastaava työnjohtaja.

Pääsuunnittelija huomioi suunnitelmissa rakennuksen muunneltavuuden perhetilanteiden mukaan. Hän ymmärtää rakennusalan termit ja tuntee lainsäädännön. Pääsuunnittelija hoitaa yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa viranomaisneuvottelut ja rakennusluvan hakemisen.

Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa kartoittaa perheen toiveet ja muuttaa ne suunnitelmiksi. Tarkemman tehtäväluettelon löytää rakentamismääräyskokoelmasta RT 10-10833, Pientalo hankkeen tehtäväluettelot.

Muita ”pakollisia” toimijoita hankkeessa ovat:

-          rakennussuunnittelija
-          rakennesuunnittelija, tarvittaessa päärakennesuunnittelija
-          KVV-(vesi- ja viemärilaitteiden)suunnittelija
-          IV-(ilmanvaihto)suunnittelija
-          sähkösuunnittelija
-          vastaava työnjohtaja
-          kvv-työnjohtaja, iv-työnjohtaja ja
-          sähkötyönsuorittaja

Kaikkien konsulttien ja toimijoiden kanssa on syytä tehdä kirjallinen sopimus tehtäväluetteloineen. Sopimuksessa määritellään työhön käytettävä aika ja laajuus.

Rakentaja hyötyy hyvästä suunnittelusta, koska saa tällöin tarpeitaan vastaavan talon, ilman turhia ja epäkäytännöllisiä ratkaisuja. Rakennus sopeutuu kauniisti ympäristöönsä. Työmaavaiheen ongelmat vähenevät, koska ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

Toinen rakennuttajan huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi on hankkia

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA. Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakentamistavan mukaisesta työn suorittamisesta. Rakennustöitä ei saa aloittaa tai jatkaa ellei työssä ole rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavana työnjohtajana voi toimia vähintään rakennusmestari tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävä kokemusrakennustyön johtamisessa.

Vastaava työnjohtaja on rakennuttajan toteutusvaiheen luottohenkilö.

Vastaava työnjohtaja osallistuu aloituskokoukseen. Vastaava työnjohtaja tilaa luvassa määrätyt katselmukset ja on niissä läsnä sekä huolehtii aloittamisilmoituksen tekemisestä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Vastaava työnjohtaja auttaa toteutustavan valinnassa ja tontin olosuhteiden selvittämisessä. Hän auttaa materiaalivalinnoissa ja -hankinnoissa, valvoo ja hyväksyy rakentamisen työvaiheet, huolehtii että rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja ylläpitää työmaalla ajan tasalla olevaa tarkastusasiakirjaa.

Vastaavan työnjohtajan tulee myös välittömästi ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle huomaamistaan tai ilmoitetuista virheistä tai erityistä huomiota vaativista tilanteesta, kuten rakennustyön aikaisista vaurioista tai muista epäkohdista rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai rakennustuotteissa. Tarkemman tehtäväluettelon löytää rakentamismääräyskokoelmasta RT 10-10833, Pientalo hankkeen tehtäväluettelot. Mikäli vastaavan työnjohtajan tehtäviin halutaan sisällyttää muita kuin lakisääteisiä tehtäviä, tulee niistä erikseen sopia. Sopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti määrittäen tehtävän laajuus ja työhön käytettävä aika.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelupisteessä on yhteystietomappi, johon suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat ja töiden urakoitsijat ovat jättäneet yhteystietoja. Nämä ovat rakennuttajan käytössä.

Paraisten kaupungin asiakaspalvelupisteistä, asiakaspalvelusihteereiltä, Paraisilta ja Korppoosta  saa ohjeita, lomakkeita ja lisätietoja.

Asiakaspalvelusta voi myös varata ajan rakennustarkastajalle tai tarvittavan rakennuspaikalla käynnin.

Sivun alkuun