Till innehållet


Lov och tillstånd

För uppförande av en byggnad eller för annat byggande behövs så gott som alltid ett tillstånd från kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Genom tillståndsförfarandet säkerställs att lagen och bestämmelserna samt byggnadsordningen för Pargas stad efterföljs och tillses att planerna verkställs, att byggnaderna anpassas till miljön och att grannarna vid behov blir hörda. 

Beroende på åtgärden kan det behövas bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan, tillstånd för miljöåtgärder, rivningslov eller rivningsanmälan.  

I kolumnen till vänster följer en lista över olika åtgärder och vilka tillstånd eller anmälningar de kräver.


Upp