Till innehållet


Rivningstillstånd och rivningsanmälan

En rivningsanmälan behövs alltid när en byggnad ska rivas. När det är en ekonomibyggnad eller annan mindre byggnad som ska rivas räcker det med rivningsanmälan. I annat fall behövs rivningslov. Rivningsanmälan ska lämnas in till byggnadstillsynen minst 30 dagar innan rivningsarbetet inleds.

Rivningsarbetet ska slutföras inom ett år från det att det inletts. Rivningsavfallet ska sorteras enligt anvisningar från miljövårdsmyndigheten.


Rivningslov eller -anmälan krävs när

  • En byggnad eller en del av en byggnad rivs

Anvisningar för pappersansökan

Till ansökan/anmälan bifogas handlingar enligt punkterna 1–3 i anvisningarna och därtill blanketten RH9,
redovisning av den byggnad eller del av byggnad som ska rivas, bygglovsritningar, fotografier o.d.
Också en redovisning av hantering av rivningsavfall ska lämnas in.

Upp