Till innehållet


Gatu och trafikplanering

Tekniska enheten ansvarar  för planeringen av nya gator, gång- och cykelvägar och trafikregleringar på gatuområdet, samt förverkligandet av dessa. Byggandet och underhållet av gatubelysningen handhas av tekniska enheten.

 Kontaktuppgifter:

Vinterjour (1.11 - 31.3) Pargasområdet 0400 524 318Upp