Till innehållet


Hushållsvattenövervakning

Ett gott hushållsvatten är ofarligt för hälsan, har god smak, är klart och färglöst. Vattnet får inte heller fräta vattendistributionsapparaturens material. För hushållsvattnets kvalitet har uppställts såväl kvalitetskrav som kvalitetsrekommendationer med tanke på hälsan.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet kvaliteten på det hushållsvatten, som vattenverket distribuerar i ledningsnätet i Pargas. Pargas Vatten Ab skaffar sitt råvatten från sötvattenbassängen i Sysilax. Det hushållsvatten som Pargas Vatten producerar uppfyller EU:s direktiv för dricksvatten och de därpå baserade kvalitetskrav som ingår i social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000).

Små vattenverk och vattensammanslutningar ansvarar för vattenkvaliteten inom sitt område. Mängden vattenprov för övervakningen beräknas enligt hur mycket vatten som levererats till området eller antalet invånare i fastigheterna.

PRIVATA VATTENBRUNNAR
Det är skäl att hos ett vattenlaboratorium låta kontrollera kvaliteten på brunnsvatten åtminstone vart 10 år även om det inte har dålig smak eller lukt. Kontakta gärna Lundo miljöhälsovårdstjänster på förhand bl.a. för att få provtagningsanvisningar och -utrustning. Hälsoskyddsövervakningen gäller också privata brunnar då det finns skäl att misstänka sanitära olägenheter.


Upp