Till innehållet


Sommarjobb 2019


Ansökningstiden för i år har tagit slut, nästa års ansökning börjar 29.1.2020.

***************************************************************************

Förutom de vikariat och säsongsarbeten som lediganslagits på andra ställen erbjuder Pargas stad sommarjobb 2019 för 2001-2003 födda samt möjlighet att ansöka om sommarjobbssedel. Dessa lottas ut.
Man kan söka både sommarjobb och sommarjobbssedel men bara få en av de två.

1. SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR FÖDDA 2001-2003 SOM LOTTAS UT
    (25 PLATSER)


Sommarplatserna är avsedda för ungdomar i Pargas som behöver arbetserfarenhet och inte fått arbetsplats i tidigare sommarjobbslotterier.

Sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben.

Exempel på arbetsplatser:

 • Vårdarbete
 • Dagvårdarbete
 • Park- och annat utearbete
 • Fastighets- och underhållsarbete
 • Reningsverket och andra ställen
 • Hjälpledare för barn


Arbetsförhållandena har en arbetstid på 30 timmar i veckan (77% av full arbetstid) och är en månad långa. Lönen är 780 euro/månad. Sommarjobben är under skolornas semestertid, i juni, juli eller början av augusti.

Platserna söks elektroniskt på  www.kuntarekry.fi  (jobbnyckel:212476) eller via den här länken fr.o.m 30.1, senast 1.3.2019 kl. 15.

Utlottningen sker senast 8.3.2019. En lista på de valda publiceras på stadens hemsida och på stadens anslagstavlor. De som blivit valda i utlottningen kallas till intervju till ungdomsverkstaden Aktiva inom mars månad.

För tilläggsuppgifter:
Martina Högman, Aktiva, tfn 0505962108
Jan Alander, personalsekreterare  tfn 040 488 6019
Jenni Lindroos, Aktiva  tfn 050 596 2108

2. SOMMARJOBBSSEDEL

I år lottar Pargas stad också ut 20 sommarjobbsedlar till dem som inte fått sommarjobbssedel tidigare.  Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 2001-2003 till sommarjobb för minst två veckor.

Sedlarna är till antalet 20 stycken.  Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln de fått och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Så söker unga om sommarjobbssedel:

 1. Fyll i ansökningsblanketten (skriv ut den via länken nere eller hämta den från stadens servicepunkt eller områdeskontoren) och skicka den eller för den till Pargas stads servicepunkt (Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller till områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär eller Iniö.
 2. Sista ansökningsdag är 1.3.2019 kl. 15
 3. Sommarjobbsedlarna lottas ut senast 8.3.2019
 4. Efter utlottningen kontaktas de sökande och kallas till infotillfälle.
 5.  Infotillfället är obligatoriskt. Kan man inte delta av någon orsak bör man vara i kontakt med Aktiva. Uteblir man från infotillfället utan orsak så ges sedeln automatiskt till följande i kön.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedeln:

 1. Sommarjobbssedeln gäller Pargasbor födda 2001-2003.
 2. Arbetsgivaren kan vara ett företag, samfund eller förening.  Ett hushåll, en privat person eller en stad /  kommun kan inte fungera som arbetsgivare.
 3. De ungdomar som anställs får inte vara familjemedlem (till  familjemedlem räknas föräldrar och mor/farföräldrar samt syskon)till företagets ägare.
 4. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 250 €/ ungdom, för minst två veckor.
 5. De ungdomar som anställs av staden genom utlottning kan inte anställas med sommarjobbssedeln.
 6. De ungdomar som via utlottningen får en sommarjobbssedel deltar i ett obligatoriskt infotillfälle. Blir man borta från detta så ges sommarjobbssedeln till följande på väntelistan.
 7.  Sommarjobbssedeln är personlig och kan inte ges till en annan person

Hur använder den unga sommarjobbssedeln?

 1. Delta i det obligatoriska infotillfället i Ungdomsverkstaden Aktiva enligt kallelsen. Datum meddelas i kallelsen.
 2. Sök sommarjobb enligt de råd och info som kommit fram under infotillfället
 3. Vid behov hjälper Aktiva Jenni och Martina i jobbsökandet.

Arbetsgivarens roll:

 1. Arbetsgivaren gör ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor och den dagliga arbetstiden minst 6 timmar (10 dagar = 60 timmar) och bruttolönen ska vara minst 390 €/ två veckor. Lönen skall dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Ett längre arbetsavtal är möjligt fast stadens stöd bara gäller för två veckor. Man kan t.ex. sprida ut arbetsdagarna till en längre period, t.ex. så att man jobbar 60 timmar under en period på en månad.
 3. Anställningen bör ske under tiden 1.6-31.8.2019.
 4. Arbetsgivaren skickar en undertecknad sommarjobbssedel till Aktiva senast 7.6.2019
 5. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Pargas stad en ersättning på 250 €/ sedel med separat faktureringsblankett senast 31.10.2019. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton.
 6. Arbetsgivaren rekommenderas skriva arbetsintyg till den unga

Aktivas kontaktuppgifter:
Jenni Lindroos, tfn 050 596 2108
Martina Högman, tfn 040 488 5657

Upp