Till innehållet


Planer och fastigheter

FutureMaailma parainen.jpg 

Planläggningen skapar förutsättningar för en utveckling av den fysiska miljön och ger en geografisk dimension för stadens politik i sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga frågor. Verksamheten kännetecknas främst av olika sorters planer, såsom generalplan och detaljplan.

Planläggningens avsikt är inte bara att producera plandokument utan att skapa en trivsam livsmiljö och byggnadsmark åt stadens invånare och sommargäster. I Pargas sköts planläggningen av arkitektkontoret inom miljöavdelningen. 

Övriga enheter inom miljöavdelningen sköter planernas förverkligande. Mätningsbyrån ansvarar för bl.a. fastighetsbildning, försäljning och utarrendering av stadens tomter, markanskaffning och adresser. 

Inom byggnadstillsynen arbetar bygglovskontoret för en fungerande, trygg och trivsam miljö. Man ger råd i olika byggprojekt, förklarar hur gällande planer skall tolkas och behandlar ansökningar om olika bygg- och miljölov.

Upp