Till innehållet


Planer till påseende och hörande i beredningsskedet

När ett förslag till plan eller planändring har godkänts i miljönämnden, skall det hållas offentligt till påseende i kommunen under minst 30 dagar, och ifall det är frågan om ett mindre ändringsområde av ringa betydelse kan påseendetiden bestämmas till två veckor. Kommunmedlemmar och andra intressenter har då möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar om förslaget. Anmärkningen skall tillställas miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt.

Ett hörande i beredningsskedet kan dock hållas redan när man färdigställt utkast för planen för att kunna få kartlagt planintressenternas åsikter redan i detta skede. Ett sådant hörande utförs vanligtvis när det är frågan om större planområden där man på grund av bl.a. den stora mängden intressenter annars kan ha svårare att upprätthålla en aktiv dialog under planeringsarbetets gång.

Planer som just nu är till påseende kan ses i spalten till vänster.

Det bör observeras att materialet på webbsidorna kan avvika lite från orginalet som finns att se på stadens officiella anslagstavla, p.g.a. problem som kan uppstå vid överföring av materialet till pdf-format.Upp