Mene sisältöön


Kaavatyypit

Maakuntakaava
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa esitetään yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaava vastaa aiempaa seutukaavaa.

Parainen kuuluu Varsinais-Suomen liiton toiminta-alueeseen. Maakuntakaavan laatiminen ja hyväksyminen on maakuntaliiton tehtävä. Maakuntakaava ohjaa kuntakaavoitusta ja muita kunnan maankäyttöön liittyviä suunnitelmia.

Varsinais-Suomen maakuntakaava on laadittu seutukunnittain. Parainen kuuluu Turunmaan seutukuntaan, jonka maakuntakaava hyväksyttiin 2010 ja vahvistettiin 2013.

Lisätietoja ajankohtaisesta maakuntakaavoituksesta on luettavissa maakuntaliiton verkkosivuilla (Varsinais-Suomen liitto).


Yleiskaava
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen Osayleiskaava-Esimerkki.jpgohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Tuolloin puhutaan yleensä osayleiskaavasta. Useimmiten osayleiskaavan tarkoituksena on asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisten haja-asutusalueiden rakentamisen ohjaamista koskevien periaatteiden vahvistaminen.

Esimerkki osayleiskaavakartasta:
Ote Ålön osayleiskaavaluonnoksesta


Ranta-asemakaava
Maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavojen laatimiseen. Ranta-asemakaava (aik. rantakaava) laaditaan meren tai vesistön ranta-alueelle vapaa-ajan asutuksen rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavoitettavan alueen maanomistaja tai maanomistajat teettävät ranta-asemakaavan.

Ennen ranta-asemakaavan laatimista maanomistajan tulee ottaa yhteyttä kuntaan ja toimittaa kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunta myös valvoo ranta-asemakaavaprosessia ja käsittelee kaavoitusasiaa, vaikka varsinaisesta kaavoitustyöstä vastaa konsultti.


Asemakaava
Asemakaava laaditaan siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitus, yksittäisten alueiden/osa-alueiden rakennusoikeus, katualueen leveys ja viheralueiden sijoitus. Kaavaan voidaan myös sisällyttää yksityiskohtaisia määräyksiä mm. kattojen kaltevuudesta, materiaaleista, edellytetystä autopaikkojen määrästä, rakennusten ja ympäristöjen mahdollisista suojeluarvoista.

Tarvittaessa kunta tarkistaa vanhentuneita kaavoja.

LjusuddaDetalj.jpg 

 Esimerkki asemakaavakartasta; ote Valoniemen asemakaavasta (hyväksytty 24.4.2007)

Sivun alkuun