Mene sisältöön


Kaavoitusprosessin vaiheet

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavoitusprosessin avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden takaamiseksi. Suunnitelma kattaa koko kaavoitusprosessin alusta aina siihen asti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan ja kaava tulee voimaan. Siten suunnitelma elää kaavoitusprosessin aikana. Tämä merkitsee sitä, että suunnitelmaa voidaan päivittää ja tarkistaa kaavan aikataulun tai muiden sisällöllisten seikkojen muuttuessa.

Suunnitelmasta käy ilmi kaavoitettava alue, osalliset sekä kaavan tavoitteet ja vaikutukset. Lisäksi suunnitelmassa on kaavoituksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot ja alustava aikataulu. Suunnitelma lähetetään osallisille postitse, jos kyseessä on suppea kaava-alue.  Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla.


Kaavatyön aloittaminen

Kaavoituksen aloittamisesta tiedotetaan kaavoituskatsauksessa, kirjeitse osallisille, lehti-ilmoituksilla tai erikseen järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitellään kaavan valmistelussa huomioidut lähtökohdat ja rajoitukset. Prosessin aikana voidaan myös tehdä selkoa esillä olleista vaihtoehdoista ja esitellä suunnitteluun vaikuttaneita yleisiä tavoitteita.

Luonnosvaiheessa osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja ajatuksia kaavoituksesta ja kaavan sisällöstä. Pyrkimyksenä on mahdollistaa vuorovaikutus osallisten ja kaavoittajien välillä.

 

Kaavaehdotuksen hyväksyminen

Useimmat kaava-asiat menevät kaupunginvaltuustoon päätettäviksi.  Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Ennen valtuuston käsittelyä ympäristölautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen julkista nähtäville asettamista varten. Kaavaehdotus on nähtävillä neljän viikon ajan, tai jos kyseessä on pieni muutosalue, jonka merkitys on vähäinen, nähtävilläoloaika voidaan määrätä kahdeksi viikoksi.  Kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus julkipanoaikana. Muistutus voi olla vapaamuotoinen, mutta yleensä se sisältää täsmennetyn kannanoton ehdotuksen sisältöön. Mikäli useat henkilöt ovat samaa mieltä kaavoituksesta, he voivat laatia asiassa yhteisen muistutuksen. Kuulutus muistutusajasta julkaistaan paikallislehdessä.


Osallistu ajoissa ympäristösi kehittämiseen

Kaupungin tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla. Kaavapäätöksiin haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kaavan sisältöön kannattaa kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa, koska valitusasteissa kaavaan ei useinkaan tehdä enää muutoksia, vaan kaupunginvaltuuston päätös joko pysyy tai kumotaan.

Sivun alkuun