Till innehållet


Pargas planläggningsöversikt

Kommunerna är skyldiga att årligen göra upp en planläggningsöversikt, som skall innefatta sådana planärenden som är eller inom kort blir anhängiga i staden eller landskapets förbund och som inte är av ringa betydelse.
I planläggningsöversikten redogörs kortfattat för planärendena och de olika beredningsskedena samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt påverkar planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande t.ex. viktiga markanvändningsavtal som förbereds eller redan ingåtts med markägare.

Planläggningsöversikten finns hela tiden uppsatt på stadens anslagstavla och på stadens webbsidor (se länk i högra spalten). 

Upp