Mene sisältöön


Pidennetty oppivelvollisuus

Pidennetty oppivelvollisuus (11-vuotinen oppivelvollisuus) on tarkoitettu lapsille, jotka eivät todennäköisesti kykene suorittamaan peruskoulun tavoitteita yhdeksässä vuodessa. Lapsi saa siis lisäaikaa ja erityisopetusta näiden tavoitteiden suorittamiseksi. Käytännössä pidentäminen tarkoittaa sitä, että lapsen oppivelvollisuus kestää 11 vuotta.

Lapsen huoltaja voi tehdä hakemuksen pidennettyyn oppivelvollisuuteen lääkärinlausunnon perusteella. Tavallisesti lapsi on ollut perusteellisissa lääketieteellisissä ja psykologisissa tutkimuksissa ennen päätöstä pidennetystä oppivelvollisuudesta. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on samalla päätös erityisopetukseen ottamisesta.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää seuraavilla tavoilla:

  • Lapsi aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja tämän jälkeen aloittaa perusopetuksen.

  • Lapsi aloittaa opiskelun sinä vuonna, kun täyttää 6 vuotta. Tämä esiopetukseen osallistuminen ei ole lapselle vapaaehtoista. Ensimmäinen vuosi on siis oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvaa esiopetusta, jonka jälkeen lapsi jatkaa perusopetuksessa.

  • Perusopetuksen alkamista lykätään niin, että lapsi aloittaa perusopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Lapsi osallistuu sitä ennen joko vuoden tai kaksi kestävään esiopetukseen.

Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen (POL 17 §).

Jokaiselle erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut. Mitä varhemmin lapsen vaikeudet ja oppimisen esteet havaitaan ja hän saa tarvittavaa tukea, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on kuntoutua. Siksi yhteydet varhaiskasvatuksen opettajiin ovat keskeisiä oppilaan aloittaessa koulunkäyntinsä.

Erityisopetusta pyritään järjestämään muun opetuksen yhteydessä tai erityisluokissa tai muussa soveltuvassa paikassa. Yksilöllistä oppimista tukevat alkuvaiheen pienryhmät toimivat lähikouluperiaatteen mukaan eri alakouluissa. Saman periaatteen mukaan myös erityisluokkia on sijoitettu eri kouluihin. Jokaisessa peruskoulussa toimii nk. laaja-alainen erityisopettaja, joka tukee tarvittaessa yleisopetuksen oppilaita. 

Sivun alkuun