Mene sisältöön


Lukiokoulutus

Paraisten kaupungissa järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielistä lukiokoulutusta.

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa voi omilla valinnoillaan painottaa tiettyjä oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattisista aineista, reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista. Lukio antaa hyvät ja laaja-alaiset jatko-opintomahdollisuudet erityisesti teoreettisiin korkeakouluopintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa. Lukion oppimäärän laajuus on kolme vuotta ja lukio tulee pääsääntöisesti suorittaa enintään neljässä vuodessa.

Lukion päätteeksi opiskelija osallistuu valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkinto antaa yleisen kelpoisuuden korkeakoulu­opintoihin. Ylioppilas­tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallis­tuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestet­tävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kieles­sä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe.  

Lukion opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös vaihto-oppilaaksi. Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.

Lukioon hakeminen

Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen haetaan keväällä yhteishaun kautta, jossa haetaan syksyllä  alkavaan koulutukseen.  Haku

Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnoissa noudatetaan opetusministeriön asetusta yhteishausta ja asetusta lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista. Hakija voi hakea yhteishaussa viiteen hakutoiveeseen. Lukio päättää opiskelijaksi ottamisesta hakijan ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen pisteensä riittävät.

Yhteishakulomakkeen lisäksi hakijan on täytettävä ainevalintakortti ja toimitettava se siihen lukioon, johon hän ensisijaisesti pyrkii. Paraisten Lukion kurssivalintaopas auttaa ainevalintakortin täyttämisessä.

Opiskelijat otetaan lukioihin perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Toisen asteen yhteisvalinnassa suomenkieliseen lukiokoulutukseen pääsylle on Paraisilla asetettu rajaksi, että hakijan päättötodistuksen arvosanojen mukainen keskiarvo on vähintään 7.08  Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraavien oppiaineiden arvosanoista:

  • äidinkieli ja kirjallisuus
  • toinen kotimainen kieli
  • vieraat kielet
  • uskonto tai elämänkatsomustieto
  • historia ja yhteiskuntaoppi
  • matematiikka
  • fysiikka
  • kemia
  • biologian ja maantieto

Varsinaisessa yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille järjestetään kesän aikana lisähaku.

Lisätietoja Paraisten suomenkielisestä lukiotoiminnasta antaa lukion  rehtori ja opinto-ohjaaja Ari Rintanen, puh.  040 548 0541  ja opinto-ohjaaja Elina Rinne 040 488 5854

Opetushallituksen Opintopolku auttaa valinnassa.

Koulumatkan korvaaminen lukiossa

Lukiolaisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kunnan järjestämään koulukuljetukseen.

Kela myöntää lukiolaisen koulumatkoihin koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta kouluun on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset kuukaudessa ylittävät asetuksella säädettävän määrän.

Lisätietoja Kelan nettisivuilta.

Opiskelijaterveydenhuolto

Sofia Aspelin, puh. 040 488 5688

Sivun alkuun